กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> พลังงาน
จังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 17 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2117 คน)
 
ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เสนอ ดังนี้ 1) รับทราบการเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้าระหว่างประเทศและการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 2) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มไตรมาสแรกของปี 2558 ที่ให้ปรับการใช้ไบโอดีเซล และให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude Palm Olein) ปริมาณ 50,000 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 พร้อมทั้งให้กระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับราคาขายผลปาล์มน้ำมันไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท โดยให้โรงกลั่นน้ำมันปาล์มและโรงงานไบโอดีเซลรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 30 บาท ในช่วงเวลานำเข้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงการป้องกันมิให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มของจังหวัดกระบี่ โดยขอให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันทุกแห่งในจังหวัดกระบี่และสถานที่รับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน (ลานเท) ทุกแห่งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อันประกอบด้วย 1) ให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ณ หน้าโรงสกัดและปิดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผย 2) ให้ลานเทปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์ม ณ สถานที่รับซื้อหรือบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจนและเปิดเผยตลอดระยะเวลาที่มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และ 3) การไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อผลผลิตปาล์มมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรกา 28 ประกอบ มาตรการ 40 มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode