กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดกระบีระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี..มีอนาคต และกระบี่...สังคมแห่งการเยนรู้และสร้างสรรค์ (ยกระดับสติปัญญา IQ ของเด็กกระบี่)

วันที่ 17 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 550 คน)
 
จังหวัดกระบีระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี..มีอนาคต
 และกระบี่...สังคมแห่งการเยนรู้และสร้างสรรค์ (ยกระดับสติปัญญา IQ ของเด็กกระบี่)
 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่กำหนดเป็น 12 วาระกระบี่ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษา นั่นคือ วาระเด็กกระบี่ดี..มีอนาคต โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ การส่งเสริม/พัฒนาเชาวน์ปัญหา (IQ) ของเด็กกระบี่ให้ได้มาตรฐานสากล การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน 5 วิชาหลัก (ONET) ไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และการสนับสนุน/พัฒนาสถานศึกษาภายในจังหวัดให้ติดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในประเทศ วาระกระบี่...เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ มีจุดเน้น คือ กระบี่เมืองนักอ่านและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต และกระบี่...สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (ยกระดับสติปัญญา IQ ของเด็กกระบี่) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานส่วนกลาง อันได้แก่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สถาบันราชานุกุล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อมาร่วมหารือให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กกระบี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่ เนื่องจากจังหวัดกระบี่ได้พบว่า ปัญหาสำคัญด้านการศึกษาที่ควรเร่งแก้ไขของจังหวัด โดยมีประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ระดับสติปัญญาของเด็กนักเรียนในจังหวัดกระบี่ มี IQ เท่ากับ 93.85 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (IQ 98.59) และยังจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีนักเรียนมีระดับ IQ เฉลี่ยต่ำกว่าปกติเป็นอันดับ 70 ของประเทศ 2) เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (O-NET) 3) คุณภาพทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สถานศึกษาไม่ติดอันดับใน 100 โรงเรียนคุณภาพที่ดีที่สุดของประเทศ 4) ดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัด ประจำปี 2557 ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) อยู่ในลำดับที่ 64 ของประเทศ
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่าจังหวัดกระบี่จะมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงเป็นลำดับที่ 2 ของภาคใต้ (185,076 บาท) อยู่ในลำดับที่ 14 ของประเทศ และเป็นเมืองที่สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวให้กับประเทศสูงสุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศก็ตาม แต่คุณภาพทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติที่สามารถทำได้ในทุกช่วงวัย อาทิ การดูแลช่วงตั้งครรภ์ อาหาร การป้องกันปัญหาแม่วัยใส การดูแลด้านโภชนาการของเด็กปฐมวัย โดยผู้ปกครองจะต้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันตั้งแต่ระดับครอบครัวเพื่ออนาคตลูกหลานชาวกระบี่ต่อไป
 
**********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode