กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กระบี่จัดสัมมนาและมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ

วันที่ 5 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 572 คน)
 

กระบี่จัดสัมมนาและมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ


วันนี้ ๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๓.oo น. ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมสัมมนา และมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi และมีนางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ในนามของคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ มีผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้ (๑) ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ จากปี ๒๕๕๕ ให้ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการแบ่งชั้นคุณภาพของสินค้าและบริการฝนแต่ละประเภท ออกเป็น ๓ ระดับชั้นคุณภาพ ได้แก่ ระดับ Silver Class Gold Class และ Platinum Class (๒) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ เพิ่มอีก ๑ ประเภท รวมเป็น ๗ ประเภท ได้แก่ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก และสถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก และสถานบริการสปา (๓) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทั้ง ๗ ประเภท ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการ ให้ความสนใจสมัคร จำนวน ๕o ราย แบ่งตามประเภท ดังนี้ (๑) โรงแรมที่พัก จำนวน ๒๒ ราย(๒) ร้านอาหาร จำนวน – ราย(๓) บริษัทนำเที่ยว จำนวน ๒ ราย(๔) แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕ ราย (๕) สถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก จำนวน ๑ ราย (๖) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน ๑๑ ราย (๗) สถานบริการสปา จำนวน ๙ ราย (๔) ดำเนินการออกตรวจประเมินสถานประกอบการสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่
โดยมีการแบ่งทีมออกตรวจ เป็น ๓ ทีม และเริ่มออกตรวจตั้งแต่ วันที่ ๒o ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๒o พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๕) สำหรับปีนี้สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดกระบี่ จำนวน ๔๒ ราย ประกอบด้วย(๑) โรงแรมที่พัก จำนวน ๑๗ ราย (๒) บริษัทนำเที่ยว จำนวน ๒ ราย (๓) แหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๕ ราย
(๔) สถานที่จำหน่ายของฝากของที่ระลึก จำนวน ๑ ราย (๕) ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก จำนวน ๑o ราย (๖) สถานบริการสปา จำนวน ๗ ราย

นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หลังจากพิธีมอบเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ The Best of Krabi แล้วยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว วิทยากรโดย อาจารย์จตุพล ชุมภูนิส พิธีกร นักพูด และนักเขียนชื่อดัง
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode