กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัฒนธรรม จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

วันที่ 4 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 404 คน)
 
วัฒนธรรม จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการนำหนักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งให้กับอนาคตของชาติ
นายสามารถ เที่ยวพูลวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากสังคมที่มีผู้คนเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลายเป็นสังคมโลกาภิวัฒน์ที่คนในสังคมให้ความสำคัญต่อวัตถุมากกว่าจิตใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม แข่งขันแย่งชิงเพื่อเป็นผู้ได้เปรียบขาดความเอื้ออาทรต่อกัน ขาดคุณธรรมจริยธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต ซึ่งล้วนเป็นมูลเหตุอันก่อให้เกิดปัญหาสังคมหลายประการตามมา รัฐบายมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้วยการส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคน พูด คิด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน

สำหรับการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ทั้งโรงเรียนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความพระพฤติดี มีความอดทน มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกันและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และนำนักเรียนที่ชนะเลิศไปร่วมแข็งขันระดับประเทศต่อไป

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การสวดมนต์จะช่วยสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจ และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนอันเป็นกุศโลบายที่สำคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่เด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอและเป็นระบบ การส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ทั้งโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็น จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode