กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สพม.19 ปลูกฝังคุณธรรมเปิดค่ายเยาวชนไทยพอเพียงให้กับครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภูณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 26 ก.ค. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) เปิดค่ายเยาวชนไทยพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 ณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 
เมื่อวันนี้ (26 กรกฎาคม 2554) นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนไทยพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู 52 โรงเรียน จำนวนกว่า 300 คน ณ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยโดยมีนายถวิล คนฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมต้อนรับ และเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยพอเพียง กันอย่างพร้อมเพรียง
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะสงฆ์วัดป่าห้วยลาด สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเรือ โรงเรียนท่าลี่วิทยา โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาคารและจากสพม.19
....................................................
กฤตภาส ดวงไพชุม ภาพ/ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode