กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 30 ม.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงให้รับทราบ เรื่องรายงานการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี และมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และโครงการพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมถึงโครงการจัดทำระบบสำรองข้อมูล (Backup System) ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้รองรับ IPv6
               กรมประชาสัมพันธ์ มีการนำเสนอโครงการต่างๆในที่ประชุม ได้แก่ โครงการปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน มีการนำเสนอรายการที่ต้องใช้ ในโครงการนี้ จำนวน ๗ รายการ เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ที่ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ขณะนี้มีอายุการใช้งานประมาณ ๑๗ ปี และมีหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในลักษณะบูรณาการ ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักข่าว และสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๑ ถึง เขต ๘ นอกจากนี้ โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เป็นเรื่องของการจัดหาทดแทนและเพิ่มเติม โดยเฉพาะปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ICT จำนวน ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์มาอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี ประมาณ ๑,๔๐๐ เครื่อง ในขณะนี้มีการขอทดแทนรวมทั้งหมด ๔๘๖ ชุด และจะมีการ ของบประมาณในการจัดซื้อทดแทนในปีงบประมาณถัดไป โครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการป้องกันไวรัสเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา มีการปรับเปลี่ยน ๒ ครั้ง ในขณะนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ยังไม่มีการดำเนินการเรื่องของการจัดหาซื้อทดแทน ทำให้การป้องกันอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหรือ Firewall มีปัญหา อาจเกิดผลกระทบต่อระบบงานของกรมประชาสัมพันธ์ได้ การของบประมาณครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการของกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเข้มแข็งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode