กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปลูกข่าว "นาโยน" สืบสานความพอเพียง

วันที่ 22 ก.ค. 2554 )
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมพื้นที่ต้นแบบพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายคัดเลือกพื้นที่ ของเกษตรกรที่ยึดแนวปฏิบัติวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็น แหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจ อีกทั้งเพื่อรณรงค์กิจกรรมทำความดี ถวายในหลวง เนื่องในโอกาสปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงได้จัดกิจกรรม "นาโยน" ในพื้นที่ต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส ดร.กิติพงษ์ ลือนาม อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์มงคล ทะมังกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา รัตนโพธานันท์ อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต นายอาทิตย์ มาตนอก นางสาวชณุตพร พิทยากูล และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 34 คน โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณ คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ส่งผล ให้การทำงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ คุณประสาท เงาเกาะและครอบครัว เจ้าของพื้นที่ ท้ายนี้ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อคิดเห็นกับศูนย์ฯ ในลำดับต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode