กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งการจัดเก็บเงินค่าภาคหลวงแร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔)

วันที่ 21 ก.ค. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายสำเริง สมบูรณ์ผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดเก็บเงินค่าภาคหลวงแร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๔) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๖๕,๐๗๔.๖๐ บาท (สิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยส่งเป็นรายได้ของรัฐ จำนวนเงิน ๕,๑๔๖,๐๒๙.๘๔ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) และโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๗,๗๑๙,๐๔๔.๗๖ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode