กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระบี่เปิดตัวสโมสรลูกปูดาขานรับนโยบายรัฐบาล

วันที่ 7 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 535 คน)
 
กระบี่เปิดตัวสโมสรลูกปูดาขานรับนโยบายรัฐบาล

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทาวาระของเมือง ภายใต้ชื่อ 12
วาระกระบี่ หนึ่งในจุดเน้นคือการพัฒนาศักยภาพเด็กกระบี่ประกอบด้วย กระบี่..เมืองแห่งการเรียนรู้
และสร้างสรรค์ และ เด็กกระบี่ดี มีอนาคต ซึ่งให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กกระบี่ใน
ทุกๆ มิติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งสโมสรปูดา : สร้างฝันเด็กกระบี่ โดยผู้นาเยาวชนและตัวแทนแกนนาทั้ง
8 อาเภอในจังหวัดกระบี่ ภายใต้ภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชน
สนับสนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กระบี่ สร้างเมือง Creative & Innovative Krabi City การสร้าง
พื้นฐานที่สร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสาหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาผู้นารุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ ดี เก่ง มีสุข
ผลักดันการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาจังหวัดและจั้งตั้งทีมทางาน CSR การตลาดเพื่อสังคม
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเสริมว่า สโมสรลูกปูดาจะสร้างพื้นที่ให้เด็กสร้างสรรค์เชิง
กายภาพที่สามารถแสดงศักยภาพผลงานเยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนที่เชื่อมโยง
กิจกรรมในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้ก้าวแรกของกิจกรรมในการขับเคลื่อนงาน อาทิ โครงการ
ออกแบบแปลนพื้นที่สร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียน โครงการสร้างแกนนาคนรุ่นใหม่ รักษ์รักกระบี่
(สร้างปูดาพันธ์ใหม่) ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะเปิดตัวสโมสรลูกปูดา คือการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น. ณ ลานพระบรม
รูป ร. 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ด้วยกิจกรรมเติมฝันสีสันบาติกผืนยาวด้วยฝีมือเยาวชน การ
เปิดตัวสโมสร..ละครใบ้ การเปิดตัวสโมสรลูกปูดา สร้างฝันเด็กกระบี่อย่างเป็นทางการและการรับมอบ
ภารกิจของสโมสรเด็กกระบี่จากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม
 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode