กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) “สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

วันที่ 13 ธ.ค. 2557 )
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี
 

 การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group)

การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

 

กรุงเทพฯ--25 พ.ย. (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี” --- มุ่งสู่เป้าหมายหลักให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) ของประเทศ  เพิ่มดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Opportunity Index: DOI) ของประเทศให้สูงขึ้น  และเตรียมความพร้อมของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) เรื่อง "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี” เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน  2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม ที.เค. พาเลซ อาคารปากซอยแจ้งวัฒนะ 15  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมกลุ่มเจาะจงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพชีวิต และดึงศักยภาพ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่บุคคลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือ  การสร้างอาสาสมัครแกนนำที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสด้วยกันเอง ให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group)
การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

 

ผู้เข้าร่วมสานเสวนาในครั้งนี้ มีจำนวนประมาณ 28 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  การประชุมได้มีการจัดแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทาง มาตรการ กลไก โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในที่ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน

          นายนุกูล สัญฐิติเสรี นักวิจัยหลักโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี และ ดร.อุดม มุ่งเกษม อดีตที่ปรึกษา สำนักงาน กพ. ทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการในการสังเคราะห์แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี

กระบวนการสังเคราะห์ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของ
คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี 
โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์และสภาพปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  การพิจารณา (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดวิสัยทัศน์ สู่การ "สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคหลอมรวม”  มีพันธกิจของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 52 ดังนี้ 1. ดำเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  3. สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  และ 4. สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group)
การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

 

ทิศทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านบุคคล (Peopleware)  2.  ด้านชุมชน (Community)  3. ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  4. ด้านซอฟต์แวร์/เนื้อหา (Software/Contents) 5. ด้านกฎหมาย/การกำกับดูแล (Regulation) 6. ด้านการพัฒนาและคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Development & Protection)  7.  ด้านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำที่มีทักษะในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสด้วยกันเอง ให้สามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากสื่อใหม่ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี  8. ด้านการเตรียมความพร้อมของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ในบริบทของยุคหลอมรวมเทคโนโลยี) และ 9. แนวทางการขับเคลื่อนและบริหารจัดการยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

 การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

ทั้งนี้ การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการเพื่อการนำไปสู่เพื่อสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ คือ การใช้เทคโนโลยีในยุคหลอมรวม (Convergence Technology Media Era) เป็นเครื่องมือ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ตามหลักการหลักการของ Project Development Analysis Fundamental to Success คือ การวิเคราะห์การพัฒนาโครงการ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีผลสัมฤทธิ์ตามข้อกำหนด เป็นผลให้การเกิดผลและบรรลุวิสัยทัศน์ได้ โดยโครงการผู้วิจัยฯ ได้กำหนด "ข้อกำหนด” (Requirement) ไว้ 6 ประการ กล่าวคือ 1.  ความทั่วถึงและเท่าเทียม 2.  คุณภาพและประสิทธิภาพ  3.  ความมั่นคงยั่งยืนและถาวร  4. การต่อยอดและมีนวัตกรรม  5. มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นธรรมและเสมอภาค  และ 6. ใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกความต้องการ และทุกคน

 การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group)
การประชุมกลุ่มเฉพาะเจาะจง (Focus Group) "สังเคราะห์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”

  

หลังจากการประชุมในครั้งนี้ ทางโครงการวิจัยฯ จะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาคต่อไป  สำหรับท่านที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น "การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี” สามารถแสดงร่วมแสดงความคิดเห็นได้ www.convergencebtfpfund.net
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode