กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
คณะรัฐบาล จัดโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบการดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามพื้นที่สวนยากเปิดกรีด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีด ไม่เกิน 15 ไร่ อัตราไร่ละ 1,000 บาท และกรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิดกรีดเกินกว่า 15 ไร่ ขึ้นไป ให้จ่ายไม่เกิน 15 ไร่ ในอัตรา 1,000 บาท หรือไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) กำหนดแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ โดยไประสานงานกับกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม่ รวม 46 รายการ สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์) ตามทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีที่เกษตรไม่สามารถมาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่อยู่ในครัวเรือนที่มีชื่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แจ้งขอเข้าร่วมโครงการแทนซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้แจ้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และหากในกรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรในคราวเดี่ยวกัน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อขอเข้าร่วมโครงการ เป็นครัวเรือนตามทะเบียนบ้านของกระทรวงมหาดไทยก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ รวมทั้งเอกการสิทธิ์ 46 รายการตามหนังสือของกรมป่าไม้ หรือสมาชิกในทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรเดียวกัน ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode