กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ผลงานรัฐบาล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย

วันที่ 12 ธ.ค. 2557 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ในส่วนของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้รายได้น้อย โดยการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท แก่ชาวนาที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเปิดบัญชีไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ และชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวนาได้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรทะรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เป็นชาวนาให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อให้ชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง และเพื่อให้การดำเนินงานมาตรการเพื่อรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับจังหวัดขึ้น โดยมีหน้าที่ให้คณะกรรมการระดับอำเภอ กำกับ ดูแล และปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาผลตรวจสอบปละรับรองสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการเพื่อรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล และติดประกาศผลการรับรองเพื่อให้ชาวนาตรวจสอบ คัดค้าน และส่งผลที่ผ่านการรับรองสิทธิ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode