กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดมหกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำค่านิยม เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 588 คน)
 
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดมหกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำค่านิยม เพื่อสังคมไทยยั่งยืน
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 นายชานาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำค่านิยม เพื่อสังคมไทยยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดใหญ่อินทาราม(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยมอบหมายให้จังหวัดชลบุรี จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะศาสนาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียมประเพณี ประจำปี 2558
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดมหากรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำค่านิยม เพื่อสังคมไทยยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดบรรยายธรรม จำนวน 4 ระดับ การประกวดเรียงความ จำนวน 3 ระดับ การประกวดคัดลายมือ จำนวน 2 ระดับ การประกวดวาดภาพ จำนวน 2 ระดับ การประกวดสุนทรพจน์ จำนวน 2 ระดับ และการประกวดแต่คำประพันธ์ จำนวน 3 ระดับ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีได้นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 650 คน โดยจัดพิธีมอบรางวัลในการประกวดต่างๆ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานอีกด้วย

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า มหกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำค่านิยม เพื่อสังคมไทยยั่งยืน เป็นการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมที่เน้น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสืบสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ต้องการทุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชน ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน, กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์, ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม, รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย, มีศิลธรรม รักษาความสัตย์, เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย เป็นต้น

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขอฝากให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนตลอดจนครู อาจารย์ ทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อให้สังคมของเรา มีแต่ความรัก ความสามัคคี และความสันติสุข อย่างยั่งยืนต่อไป
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode