กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย

วันที่ 5 ก.ค. 2554 )
 
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย กับการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 สู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3” ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องแก้วนนทรี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด โดยมี รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย และดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นที่ปรึกษา ซึ่งในปีนี้ทางโครงการฯ ได้จัดสอนหลักสูตร "สถานศึกษาปฐมวัยกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะครู ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจ สำหรับโครงการนี้ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 ทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.จำนวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง รวม 120 ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี ศึกษาดูงาน 2 วัน 1 คืน ภาคปฏิบัติ และการศึกษาด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารและผู้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (Mini Master of Education in Early Childhood) จากสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode