หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี สอบราคาซื้อคุภัณฑ์รถยนต์กระบะ 4 ประตู (9 พ.ค. 2554)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคาจัดจ้างทาสี (3 พ.ค. 2554)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน (2 พ.ค. 2554)
ร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๒,๓ และหอผู้ป่วย NICU อาคารผู้ป่วยใน ๔ ชั้น ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ค. 2554)
ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อยจัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบข่าวอัตดนมัติ (i-News Maintenance Agreement Service) (28 เม.ย. 2554)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (28 เม.ย. 2554)
ร่าง TOR โครงการพัฒนาประสิทธภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (27 เม.ย. 2554)
ร่าง TOR โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย จัดหาอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องควบคุมหลักในระบบดิจิตอล (MASTER CONTROL ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (27 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมูที่ 15 บ้านใหม่พัฒนา และ หมู่ที่ 17 บ้านวังใหม่ (27 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโป่งใหญ่ , หมู่ที่ 10 บ้านเขาถ้ำ และหมู่ที่ 20 บ้านอุดมสุข (27 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาซื้อพัสดุ โครงการจัดซื้อโอ่ง หมู่ที่ 4 บ้านวังมะกรูด (27 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ และ หมู่ที่ 22 บ้านวังทอง (27 เม.ย. 2554)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (27 เม.ย. 2554)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดจันทบุรี (26 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 ดงกระจาย ซอย 8 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (25 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 หนองไข่ไก่ซอย 3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (25 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์ความจุ 10 ลบ.ม. สูง 11 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (25 เม.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ พร้อมถังกรองน้ำรูปทรงกระบอก หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (25 เม.ย. 2554)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศสอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) สำหรับโรงเรียน (25 เม.ย. 2554)
ร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการจ้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคารพัสดุเป็นหอรับผู้ป่วยมะเร็งอาคารหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 เม.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ