TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (29 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (29 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (27 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (27 ก.ย. 2554)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ (23 ก.ย. 2554)
ร่างประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) (16 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (15 ก.ย. 2554)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตย์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร (15 ก.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (13 ก.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (13 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (13 ก.ย. 2554)
ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนข้อเสนอโครงการสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสาร (11 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)และอาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (9 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) และรถโดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) ระยะที่ 4 จำนวน 53 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์ (8 ก.ย. 2554)
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (8 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (7 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode