TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
พระมหาราชาคู่ฟ้าไทย
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 จำนวน 53 คัน (19 ส.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (18 ส.ค. 2554)
สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 13 (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง (จากที่ดินนางผิน ครองกาย – ที่ดินนายยุทธสิทธิ์ ทองประสงค์) (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุตรราช (จากที่นานายเดชา อักษรดี – แนวเขตรางรถไฟ) (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางสมพิศ อุดมทรัพย์ – แนวเขตรางรถไฟ) (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางมะระ คัดติยะ – บ้านนายทองเติม ช่างกลึง) (18 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18 ส.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (18 ส.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอภาพคอมพิวเตอร์ (18 ส.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างอิเล็กททรอนิกส์ (18 ส.ค. 2554)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง (18 ส.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค อาคารสำนักข่าว ถนนเพชบุรีตัดใหม่ (11 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุก (9 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 7 บ้านหนองขนาก และหมู่ที่ 12 บ้านห้วยเกษียร (9 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) หมู่ที่ 10 ซอยสมบูรณ์ทรัพย์ (9 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคปซีล) หมู่ที่ 8 ซอย 10 (9 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (9 ส.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode