TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอาคารประกอบการอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ย. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตระบายน้ำสำเร็จรูปเหลี่ยม (Box culvert) หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม (25 ต.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (18 ต.ค. 2554)
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (17 ต.ค. 2554)
โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ต.ค. 2554)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (13 ต.ค. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ (5 ต.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันให้กับผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (4 ต.ค. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (29 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (29 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างอาคารพักปุ๋ย หมู่ที่ 6 บ้านเพชรสุวรรณ (27 ก.ย. 2554)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังป้อมตำรวจจากถนนลาดยางลานกระบือ-ลานตาบัว ถึงไร่นางละเมียด หมู่ที่ 8 บ้านบึงพระนางทอง (27 ก.ย. 2554)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ (23 ก.ย. 2554)
ร่างประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) (16 ก.ย. 2554)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (15 ก.ย. 2554)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตย์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคาร (15 ก.ย. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode