TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
พระมหาราชาคู่ฟ้าไทย
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)และอาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 (9 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) และรถโดยสารขนาด 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) ระยะที่ 4 จำนวน 53 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์ (8 ก.ย. 2554)
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (8 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง (7 ก.ย. 2554)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2554)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย (6 ก.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ทางราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี (6 ก.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (6 ก.ย. 2554)
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2554 (5 ก.ย. 2554)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ทางราชการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี (1 ก.ย. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 (30 ส.ค. 2554)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่องสอบราคาเช่าบริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการเสื่อสาร (29 ส.ค. 2554)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 – 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ (29 ส.ค. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 21 เครื่อง (26 ส.ค. 2554)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อยปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (26 ส.ค. 2554)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องผู้ประกาศและปฏิบัติการผลิตรายการข่าวส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวีรังสิต กรุงเทพมหานคร (26 ส.ค. 2554)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี (24 ส.ค. 2554)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อรถเข็นนั่ง และรถเข็นสามล้อโยกสำหรับคนพิการ (24 ส.ค. 2554)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24 ส.ค. 2554)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ (23 ส.ค. 2554)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode