TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มิ.ย. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26 มิ.ย. 2555)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารฝ่ายศิลปกรรมและอาคารชมรมอดีตข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (25 มิ.ย. 2555)
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 มิ.ย. 2555)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง (20 มิ.ย. 2555)
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา (18 มิ.ย. 2555)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะแวก) จำนวน 1 หลัง (7 มิ.ย. 2555)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง(ทดแทนของเดิม) (7 มิ.ย. 2555)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท (อุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจำนวน 24 ชุด) (28 พ.ค. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำและพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม (23 พ.ค. 2555)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมฯ (14 พ.ค. 2555)
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาซื้อถังกรองน้ำประปา พร้อมติดตั้ง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ (ท5-07) หมู่ 2 , 4 , 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ยบ้านคลองเตย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด(รางยู) หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 4 , 5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณรอบสระหนองโสก หมู่ 10 บ้านโสกโคกอุดม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2555)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode