หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กเป็นถนนลาดยาง รายละเอียดดังนี้ (26 มิ.ย. 2556)
เผยแพร่ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ (21 มิ.ย. 2556)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง โครงการย่อย ปรับปรุงระบบ Archive จัดเก็บภาพข่าวโทรทัศน์จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 มิ.ย. 2556)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (17 มิ.ย. 2556)
เทศบาลสระบัว จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาจำนวน 2 โครงการรายละเอียดดังต่อไปนี้ (17 มิ.ย. 2556)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าว โครงการย่อยจัดจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบข่าวอัตโนมัติ (i-News Maintenance Agreement Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังกวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 มิ.ย. 2556)
เผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้งผลิตและพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน โครงการผลิตรายการวิทยุย้อนหลังท้องถิ่น รายการ "รัฐสภาของเรา" ประจำปี 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (6 มิ.ย. 2556)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่ายในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (6 มิ.ย. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างต่างๆหลายรายการ รายละเอียดดังนี้ (6 มิ.ย. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้าง จำนวน 7 โครงการดังนี้ (6 มิ.ย. 2556)
ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สาหรับผลิตรายการข่าว (เพิ่มเติม ) พร้อมติดตั้ง จานวน ๕ รายการ (5 มิ.ย. 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหาผู้เช่าพื้นที่ดำเนินธุรกิจตลาดนัดดอกไม้งานซ้อมรับปริญญา (5 มิ.ย. 2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารประกอบอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มิ.ย. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลนา(ปราจีนบุรี)สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (5 มิ.ย. 2556)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) สอบราคาจ้างก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่ามะนาวหวาน (05/06/2556) (5 มิ.ย. 2556)
เผยแพร่ประกวดราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ฝึกอบรมสถาบันการประชาสัมพันธ์ (31 พ.ค. 2556)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง (29 พ.ค. 2556)
ประกาศร่าง TOR โครงการจัดหาเพื่อทดแทนและปรับปรุงอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวพร้อมติดตั้ง โครงการย่อยปรับปรุงระบบ Archive จัดเก็บภาพข่าวโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ (27 พ.ค. 2556)
ประกาศแจ้งเรื่องการสอบราคาจ้างเหมาบริการงานสอน (23 พ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน