TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
พระมหาราชาคู่ฟ้าไทย
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็กแบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด (25 มี.ค. 2557)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (20 มี.ค. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ (20 มี.ค. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขา อ่างล้างมือ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดบางไทร และปรับปรุงห้องพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนวัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (20 มี.ค. 2557)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถผลิตรายการและรับ -ส่ง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนอกสถานที่ ชนิด ๖ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 มี.ค. 2557)
สอบราคาซื้อสื่อมีเดียแบบ SxS Express Card-๑ ๖๔ GB (18 มี.ค. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องมีเดียแบบ P๒ Card ๓๒ GB (17 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบสำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ๑ ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๑ (TV Studio ๑)ระบบ Dingital High-Definition ๑ ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 มี.ค. 2557)
เผยแพร่ข้อมูลประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ระยะที่ ๖) จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค. 2557)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11 มี.ค. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (11 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุดพร้อมติดตั้งด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มี.ค. 2557)
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ ๒๖ จังหวัด ๒๖ ชุด พร้อมติดตั้ง (5 มี.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา และอาคารการะแวก) (4 มี.ค. 2557)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ระบบโทรศัพท์ VOIP (Hardware+Software) จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 มี.ค. 2557)
โครงการ ส่งเสริมการแต่งกายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ (จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตสูท) กรมประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2557)
โครงการส่งเสริมการแต่งกายเพื่อสร้างภาพลักษณ์(จัดทำเสื้อแจ็คเก็ต)กรมประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2557)
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 2 แห่ง (28 ก.พ. 2557)
ร่าง TOR โครงการเช่ารถยนต์ (ระยะที่ ๖) จำนวน 30 คัน (27 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode