TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ ของ สพป. จำนวน ๕๕ รายการ (25/03/2015)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน ๔ รายการ (25/03/2015)
สอบราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24/03/2015)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 69 รายการ (24/03/2015)
ร่างประกวดราคา โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (23/03/2015)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 จำนวน 22 สถานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/03/2015)
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ) โครงการย่อย โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (19/03/2015)
ประกวดราคา โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าว จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิลเล็กทรอนิกส์ (19/03/2015)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 9 รายการ (19/03/2015)
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง ๑ ระบบ (17/03/2015)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/03/2015)
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (12/03/2015)
สอบราคาจ้างทำโครงสร้างและหลังคาคลุมพื้นที่ดาดฟ้าอาคาร สถานีเครื่องส่งวิทยุฯ ๑๐๐๐ กิโลวัตต์ จ.สระบุรี (12/03/2015)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ (12/03/2015)
ประกวดราคาซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10/03/2015)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ทันตกรรม) (09/03/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยเคลื่อนที่(ภาษาอังกฤษ) โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2558 (06/03/2015)
สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ๘๐ แกรม (03/03/2015)
ประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำจำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/03/2015)
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (03/03/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode