TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
จังหวัดลพบุรี เปิดตัวโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (Kick off) (25 พ.ค. 2558)
จ.สกลนคร ประชุมส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อปลูกพืชอาหาร สัตว์ไว้ใช้เอง หลังภัยแล้งทำให้โค กระบือ ขาดแคลนหญ้า (25 พ.ค. 2558)
ความก้าวหน้า “โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง”จังหวัดเพชรบูรณ์ (25 พ.ค. 2558)
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการแล้วใน 35 ตำบล (25 พ.ค. 2558)
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้ง 7 อำเภอ พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน (22 พ.ค. 2558)
จ.ร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ไปแล้วมากว่า ร้อยละ 50 (20 พ.ค. 2558)
จ.ราชบุรีติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรในชุมชนตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ (20 พ.ค. 2558)
จังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภัยแล้งใน 4 อำเภอ 21 ตำบล 127 หมู่บ้าน (20 พ.ค. 2558)
ภัยแล้งหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานียังไม่คลี่คลาย ชาวนาที่ลงทุนไถหว่านไปแล้วต้องเร่งสูบน้ำจากคลองส่งน้ำที่มีฝนตกน้ำมีน้ำขังเข้าแปลงนาประคับประคองต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตายรอฝนที่จะตกลงมา (20 พ.ค. 2558)
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมราษฎรในการป้องกัน และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ (19 พ.ค. 2558)
จ. ร้อยเอ็ด Kick off โครงการกำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สร้างรายได้แก่ชุมชน อ.ศรีสมเด็จ (19 พ.ค. 2558)
ยังมี 35 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว (19 พ.ค. 2558)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จัดโครงการส่งเสริมติดตามและขยายผลความสำเร็จของการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า (18 พ.ค. 2558)
เกษตรจังหวัดราชบุรีติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (18 พ.ค. 2558)
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ออกจ่ายน้ำช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณรที่ประสบภัยแล้ง (16 พ.ค. 2558)
จ.อุทัยธานีฝนตกน้อย ภัยแล้งไม่คลี่คลาย ต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า (16 พ.ค. 2558)
จังหวัดพะเยา รับมือภัยแล้งเร่งสำรวจบ่อบาดาล ด้านทหารพร้อมส่งมอบฝ่ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ช่วยเหลือประชาชนสู้ภัยแล้ง (15 พ.ค. 2558)
จ.สุรินทร์ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน (15 พ.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะฝนทิ้งช่วง (12 พ.ค. 2558)
สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จัดโครงการคืนความสุขให้ประชาชน มอบส่งแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และจัดกิกรรมรณรงค์ให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทือง (12 พ.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode