TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
จ.อุทัยธานี นพค.15 เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในถิ่นทุรกันดาร โดยนำรถบรรทุกน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค (28 มี.ค. 2558)
มอบเงินอุดหนุนตำบลละล้าน บรรเทาภัยแล้งที่จังหวัดชัยภูมิ (27 มี.ค. 2558)
จังหวัดชัยภูมิ มอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (27 มี.ค. 2558)
ชลประทาน จ.ตราด มั่นใจ เขตพื้นที่ชลประทาน สามารถรับมือปัญหาภัยแล้ง (27 มี.ค. 2558)
จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 มี.ค. 2558)
จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (27 มี.ค. 2558)
ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (27 มี.ค. 2558)
อุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งไม่มีแหล่งอาหาร ต้องย้ายฝูงเป็ดตระเวนไปหากินข้ามถิ่นข้ามพื้นที่ไกลจากภูมิลำเนา (27 มี.ค. 2558)
เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ไม้ผลในจังหวัด (27 มี.ค. 2558)
จังหวัดตรัง ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยครั้งใหญ่ ป้องกันภัยพิบัติในช่วงหน้าแล้ง (27 มี.ค. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงพื้นที่สตูล เร่งขุดเจาะบ่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน (26 มี.ค. 2558)
ชาวบ้านอุทัยธานีต้องสิ้นหวังต่อการทำนาเพราะสภาพความแห้งแล้งทำนาปรังไม่ได้ หลวงพ่อวัดหนองขุนชาติรับไว้ทำงานก่อสร้างช่วยชีวิตชาวนับร้อยครอบครัวให้มีรายได้สำหรับจุนเจือครอบครัว (26 มี.ค. 2558)
จังหวัดตรัง ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยครั้งใหญ่ ป้องกันภัยพิบัติในช่วงหน้าแล้ง (26 มี.ค. 2558)
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (25 มี.ค. 2558)
นักเรียนโรงเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปลูกผักฤดูแล้ง หารายได้ช่วยผู้ปกครองช่วงปิดภาคเรียน (25 มี.ค. 2558)
เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง จ.ชัยนาท เฮรับเงินช่วยเหลือ (25 มี.ค. 2558)
ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ มีจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีการประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินจากภัยแล้ง 28 จังหวัด จ.พิษณุโลก และแพร่ ประสบภัยแล้งรุนแรงทั้งจังหวัด (25 มี.ค. 2558)
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558 (25 มี.ค. 2558)
จังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างมีน้อย (25 มี.ค. 2558)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันหรือยับยั้งการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 อำเภอเมือง และอำเภอท่าปลา (25 มี.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode