กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1     2     3     4  

     มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

----------------------------
ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
คนไทยที่เดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและไม่เข้ามาตรการกักตัว 14 วัน จำนวน 152 คน ขอให้ไปรายงานตัว (04/04/2563) "น.พ.ทวีศิลป์" แถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม 103 คน เสียชีวิตเพิ่ม 4 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว (03/04/2563)
ผู้ว่าฯ พัทลุง มั่นใจ สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ค่อนข้างดีมาก (03/04/2563) ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพะเยา (03/04/2563)
     

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบัน การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (02/03/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(กิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้) (24/03/2563)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) (24/03/2563)
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
     
ดูทั้งหมด
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
กฟผ. มอบหน้ากากอนามัย เจลอนามัย ให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (03/04/2563)
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดเลย (03/04/2563)
กสศ. ร่วมกับ ยูเนสโก และ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ Learning Coin เปลี่ยนการอ่านเป็นทุนการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง ผ่านแอปพลิเคชัน LearnBig (03/04/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่ 15 จุด บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน (02/04/2563)
โรงรับจำนำสตูล ผ่อนผันอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.125 ต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (01/04/2563)
จังหวัดชลบุรี ย้ายฐานการบินทำฝนหลวง (31/03/2563)
อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ พร้อมเตรียมน้ำสำรอง (31/03/2563)
อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ พร้อมเตรียมน้ำสำรอง (31/03/2563)
     
หน้าหลัก >> อาเซียน
อาเซียน
ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 46 ให้โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา (27/12/2019)
จีนจะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ามกลางการทำสงครามค้ากับสหรัฐ (27/12/2019)
ภาพถ่าย พิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 (27/12/2019)
ภาพถ่าย พิธีปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน - จีน ปี 2562 (27/12/2019)
ไทย-ตุรกี สนับสนุนการลงทุนทั้งในไทยและอาเซียน (06/12/2019)
การประชุมเครือข่ายสมาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 (06/12/2019)
อาเซียน-ญี่ปุ่น ประชุมส่งเสริมสุขภาพเพื่อสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ (06/12/2019)
มาเลเซีย เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก (06/12/2019)
เดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป หวังขยายตลาดสินค้าไทย (03/12/2019)
ไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำเป็นสมัยที่ 8 สมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (03/12/2019)
8 ขั้นตอน 5 ใบอนุญาต เปิดร้านอาหารไทย ในนครโฮจิมินห์ (03/12/2019)
เงินอิเล็กทรอนิกส์เติบโตสูงในอินโดนีเซีย (03/12/2019)
นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผลลัพธ์ปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน (27/11/2019)
พม. ร่วมกับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เปิดตัว "สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน" (25/11/2019)
เฉลิมชัย จับมือคณะกรรมาธิการเกษตรเซี่ยงไฮ้ เร่งผลักดันศักยภาพภาคการเกษตร (20/11/2019)
ประชุม กห.อาเซียน ไทยผลักดันลงนามความร่วมมือทางทหารทวิภาคี กับ 3 ประเทศ (13/11/2019)
รมว.อว. หารือความร่วมมือด้าน วทน. กับสถาบัน GREAT WALL ENTERPRISE INSTITUTE (GEI) ของจีน (08/11/2019)
รปอ.ภานุวัฒน์ฯ ให้การต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยือนไทย (08/11/2019)
รมช.มท. ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ด้านพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 ชู 3 มิติหลักในการพัฒนา ขจัดความยากจนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (08/11/2019)
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ ขยับขึ้นเป็น A- (07/11/2019)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th