หน้าหลัก >> (5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
(5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2018)
download 76
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ในกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2018)
download 1

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7