หน้าหลัก >> (5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2018)
download 81
หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว๒๘ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (05/02/2018)
download 1
ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ (05/02/2018)
download 0
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ (05/02/2018)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7