หน้าหลัก >> (5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
(5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

สำเนาประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (08/05/2017)
download 65
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (08/05/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ จำนวน และสัดส่วนผลงาน เพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (08/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7