หน้าหลัก >> (4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
(4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดงบดำเนินงาน) จำนวน ๑๐ โครงการ / โครงการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน ๖ โครงการ (08/05/2017)
download 334

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7