ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (3.5). คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(3.5). คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/02/2018)
download 746
คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2018)
download 0
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (09/05/2017)
download 242
คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (09/05/2017)
download 0
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (09/05/2017)
download 1
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม (09/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7