หน้าหลัก >> (3.5). คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(3.5). คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/02/2018)
download 485
คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2018)
download 0
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (09/05/2017)
download 232
คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (09/05/2017)
download 0
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (09/05/2017)
download 1
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สำนักงานเลขานุการกรม (09/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7