หน้าหลัก >> (3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (05/02/2018)
download 93
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (05/02/2018)
download 0
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/02/2018)
download 0
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน และบรรจุกลับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (05/02/2018)
download 0
ประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (05/02/2018)
download 0
หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว๓ ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (05/02/2018)
download 2
หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๑๕ ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (05/02/2018)
download 0
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ (05/02/2018)
download 5
ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (05/02/2018)
download 2
ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (05/02/2018)
download 0
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการย้ายผู้บริหารหน่วยงานในระดับกองลงมา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ (05/02/2018)
download 0
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (05/02/2018)
download 0
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (05/02/2018)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ จำนวน และสัดส่วนผลงานเพื่อขอรับการประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (05/02/2018)
download 0
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 48
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๗๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการโทรทัศน์ ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ (ระบบดาวเทียม) ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (18/01/2018)
download 1
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 3
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 3
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 12

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7