หน้าหลัก >> (3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
(3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 1
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๗๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการโทรทัศน์ ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ (ระบบดาวเทียม) ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ และมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (18/01/2018)
download 0
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 0
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (18/01/2018)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการปรับลดหรือยกเว้นอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (18/01/2018)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ (18/01/2018)
download 1
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ (09/05/2017)
download 105
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปนอกสถานที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ (09/05/2017)
download 0
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (09/05/2017)
download 0
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (05/05/2017)
download 15
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปในกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (05/05/2017)
download 0
สำเนาประกาศ อ.ก.พ. กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน และบรรจุกลับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (05/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7