หน้าหลัก >> (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
(3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2017)
download 184

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7