หน้าหลัก >> (2.5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
(2.5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีการตอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการให้บริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2017)
download 183

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7