หน้าหลัก >> (2.2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(2.2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ (09/05/2017)
download 214
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการการผลิตสารคดีโทรทัศน์ (05/05/2017)
download 0
คู่มือการจัดทำบัตรสื่อมวลชนต่างประเทศ (05/05/2017)
download 11

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7