ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
(1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 156
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7