ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> (1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

รายงานการขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ (09/05/2017)
download 254
การขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 12
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างทำหนังสือสังคีตสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณนาฬิกา ระบบ GPS (Time Server) (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างนักร้องเข้าร่วมการแสดงในกิจกรรมเทศกาลเพลงวิทยุของ ABU ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นปรับอากาศชิลเลอร์ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดเช่าอุปกรณ์ สำหรับการถ่ายทอดเสียงในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่อง C-Band Up Converter (04/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7