ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (08/01/2018)
download 95
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้) (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (รายการบันทึกสถานการณ์รวมพลังประชารัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (08/01/2018)
download 0
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ และตัวชี้วัดที่ ๓ (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ด้านสังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (08/01/2018)
download 0
รายงานการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ Survey Research) ด้านเศรษฐกิจ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (08/01/2018)
download 0
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (19/07/2017)
download 62
การจ้างที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (17/07/2017)
download 2
การจ้างที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (17/07/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7