TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ เป็นพลังปฏิรูปประเทศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ข้าราชการไทยไร้ทุจริตกับเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์และสัมมนา"ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ พระสงฆ์ ๖๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสักการะพระรูป และกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย เนื่องในงาน “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”
พิธีสักการะพระพรหม เนื่องใน งาน “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนา “สื่อมวลชนกับการนำเสนอข่าวในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝึกอาชีพโครงการ “สร้างสุข เพิ่มรายได้ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )” รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมงานดนตรีในสวน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้” ต้อนรับตรุษจีน (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีลงนามการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสมพันธ์ (คพ.กปส.)
การประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ สทท. ภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ( ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน ( Job Analysis )" รุ่นที่ ๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมทางไกล (Teleconference) ชี้แจงแนวทางเผยเพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พีธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๑ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมราชรถฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีเปิด "ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode