TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๒ ตอน “คอยเธอ...ให้...กำลังใจ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ (ศสช./ข่าว)
อปส.รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์จัดงาน ASEAN Festivlal ที่ จ.เชียงใหม่
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต Web Emergency Operation Center System (ศสช./ข่าว)
สภากาชาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ ๙๔ ปี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง” โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๒๕๕๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ" รุ่นที่๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแถลงข่าว การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการใช้ทรัพยากร ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมประชาสัมพันธ์ กับ สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวนครั้งที่ ๕๑ ตอน “แม่พิมพ์ของชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
งานครบรอบ ๑๘ ปี สำนักข่าว และพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระอินทร์เป่าสังข์ ประดิษฐานยังแท่นพระอินทร์ภายในสำนักข่าว (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สนผ. จัดสัมมนาชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รูปแบบและเนื้อหาของสื่อเผยแพร่ภาพกระจายเสียงเพื่อลดความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมฯ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 196 ครั้ง
หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ อปส. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
''กรมประชาสัมพันธ์ ต้านภัยหนาว ปีที่ ๔''
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงาน แถลงข่าว ดินเกษตร ตราดู๋ ดอกกระโดน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode