TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไน ครั้งที่ ๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ตไทย - บรูไน อาไล พาเพลิน ๒๐๑๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 30 ครั้ง
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง "พันธกรณีระหว่างประเทศด้านมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 81 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย (YOUNG ANIMTOR CONTEST)(ฝ่ายผลิตาพฯ สสป.)
สัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนเงินกว่า ๕๓ ล้านบาท (ศสช./ข่าว)
อ่าน 99 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation-IO) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คอนเสิร์ตสหมิตรสมานฉันท์ "รวมพลังสามัคคียุวศิลปินเทิดพระเกียรติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง "จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมสัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode