TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดอบรมภาษาอังกฤษ
พิธีเปิด หลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ ๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 67 ครั้ง
แสดงความยินดี ๔๔ ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหน่วยงานภายใต้การบริหารงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน (ศสช./ข่าว)
อ่าน 82 ครั้ง
การอบรมหลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era (ศสช./ข่าว)
อ่าน 74 ครั้ง
การสัมมนาสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ปัญหาและสถานการณ์ จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธียกเสาเอกอาคารเรือนรับรอง ทำเนียบรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 81 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 88 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศสช./ข่าว)
อ่าน 182 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 102 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ (The Effectiveness of News Production)” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"Strategic PR Management" รุ่นที่ ๑๐ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 192 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมและร่วมพูดคุยพร้อมให้แนวทางในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสื่อยุคดิจิตอล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 156 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 150 ครั้ง
(๖).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
(๑).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode