TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
(๕).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๔).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๓).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมและแถลงข่าว การประกาศฤดูกาลเพาะปลูกและบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคนๆเดียว) ” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสัมมนา “สร้างความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหา และสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 59 ครั้ง
“ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีทีี่ ๕๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคน ๆ เดียว)” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode