TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าววันราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติบันทึกภาพข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘
อ่าน 56 ครั้ง
งานแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
งานสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ๒๐๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
พิธีมอบรางวัลปฏิทินดีเด่น รางวัล ‘สุริยศศิธร’ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมงานดนตรีในสวนครั้งที่ ๓๐ ตอน “ทหารเกณฑ์ผลัดสองหลงรักสาวเสื้อลาย” (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
(๒.)พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญ “ถวายพระพร องค์อุปนายิกา ๖๐ พรรษา ปวงประชาสุขใจ”
อ่าน 157 ครั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์จัดเสวนา “สื่อสารอย่างไร ให้โดนใจในยุคดิจิทัล” (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ณ ทําเนียบรัฐบาล
อ่าน 388 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดอัตรากำลัง” โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
เชิญชวนประชาชนรับชมช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ ทางโทรทัศน์ดาวเทียม
อ่าน 115 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ รปส.
อ่าน 131 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode