กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ดัชนีสืบค้นคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน (18/07/2017)
download 265
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สปข.๖ (30/06/2017)
download 200
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์ (27/01/2017)
download 235
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (19/12/2016)
download 301
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (30/11/2016)
download 544
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๑๕๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ (30/11/2016)
download 178
คู่มือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) (05/04/2016)
download 602
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ebook) (17/04/2014)
download 195
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ (ebook) (17/04/2014)
download 186
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (10/02/2014)
download 236
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปนอกสถานที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2548 (10/02/2014)
download 157
แนวปฏิบัติในการดำเนินการ การเช่าเวลา การร่วมผลิตรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ คำสั่ง กปส. ที่ 1113/2555 , 1112/2555 , 945/2555 (10/02/2014)
download 104

หน้า : [1]


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode