หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการจัดหาระบบ e-learing ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (16 ก.ย. 2557)
ราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (15 ก.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่(IPv๖)กรมประชาสัมพันธ์ (15 ก.ย. 2557)
ราคากลางสอบราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (15 ก.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึกของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (12 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (12 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาผลิตละครโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคระกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (12 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถายันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์(ส่วนกลาง)และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาสร้างฉากรายการโทรทัศน์ประกอบรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (10 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (10 ก.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (5 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงกลางสอบจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (2 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมระบบเครื่งปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) (2 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างอบรมหลักสูตร Essential for TV Host สู่การเป็นคนเบื้องหน้าแถวหน้า (1 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบกรมประชาสัมพันธ์ (28 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (28 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2558 (26 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25 ส.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ