TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition (26 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรม Workshop ตามโครงการ ABU Digista teens Thailand 2014 (26 ก.พ. 2558)
ราคากลางการจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (24 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตข่าวและรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (24 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (24 ก.พ. 2558)
ราคากลางการจัดเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว จำนวน ๗๒ คัน (20 ก.พ. 2558)
ราคากลาง ค่าใช่จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี (19 ก.พ. 2558)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 "ผลิตสื่อแอนนิเมชั่น (Animation) ภาคภาษาอังกฤษ" (19 ก.พ. 2558)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๗ ของกรมประชาสัมพันธ์ (17 ก.พ. 2558)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์มอนิเตอร์สัญญาณโทรทัศน์ระบบ Digital ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2558 (16 ก.พ. 2558)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM 3 แห่ง จังหวัดยะลา จังหวัดตราด และจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (10 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำ และระบบเครื่องปั๊มน้ำของอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (10 ก.พ. 2558)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม.2 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ก.พ. 2558)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษและกำหนดราคากลาง ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (9 ก.พ. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (9 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (6 ก.พ. 2558)
โครงการซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ (ครั้งงที่ 2) (6 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมกระเป๋าสะพาย (6 ก.พ. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตข่าวและรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2 ก.พ. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode