TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคาร สทท. (24 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ (23 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (23 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (22 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย (22 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล Contentcenter.prd.go.th เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (10 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2558 ในการจัดจ้างปรับปรุงฉากรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (9 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการบริหารจัดการพัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม (26 มี.ค. 2558)
ราคากลางเช่าบริการรวมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม C-Band MCPC Platform และ KU-Band MCPC Platform (26 มี.ค. 2558)
ราคากลางเช่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม C-Band และ KU-Band (25 มี.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24 มี.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคมแบบเต็มเวลา (19 มี.ค. 2558)
ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรระชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) (18 มี.ค. 2558)
ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผลิตรายการข่าว จำนวน 3 รายการ (17 มี.ค. 2558)
ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 มี.ค. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยเคลื่อนที่(ภาษาอังกฤษ)โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ (6 มี.ค. 2558)
ราคากลางในการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องส่ง HPA และ Up-convert (6 มี.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาศิลปิน เพื่อร่วมแสดงตามโครงการ ABU TV Song Festival 2014 (6 มี.ค. 2558)
ราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 1,610 รีม (5 มี.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (New Studio) ระบบ High-Definition (26 ก.พ. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode