หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบกรมประชาสัมพันธ์ (28 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (28 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าสัญญาณ, อุปกรณ์เล่นกลับสัญญาณภาพเสียง, ชุดตัดต่อ และชุดจัดเก็บภาพเสียงส่วนกลางที่รองรับระบบความคมชัดสูง HD จำนวน 1 ระบบ (22 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ Digital Audio Mixer (22 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์ประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ (18 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคขารับน้ำหนักรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (18 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (8 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนภาพมุมสูง ระบบ HD (High Definition) (8 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมกำกับภาพ Video Switcher (8 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (7 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและภารกิจองค์กร (6 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (5 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างติดตั้งระบบโครงสร้าง ระบบเสียง ระบบแสง ระบบแอฟเฟ็ค และจัดสถานที่ภายในอาคารอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก งานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (1 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างงานรักษาความปลอดภัย และงานบริการเดินบัตรในงานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (1 ส.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาสร้างฉากรายการโทรทัศน์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2557 (29 ก.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงฉากข่าวและกราฟิกข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (29 ก.ค. 2557)
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยะกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง (25 ก.ค. 2557)
ข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสผ่านเครือข่ายสารสนเทศ (25 ก.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตละครเทิดพระเกียรติ แผ่นดินไทย (19 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ