TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางการจัดจ้างเหมาผลิตบทความภาษาไทยและข้อมูลข่าวสารภาษาไทย บทความภาษาอังกฤษและข้อมูลข่าวภาษาอังกฤษตามโครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (29 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดซื้อ TV Wall Studio ข่าว พร้อมโครงทรัสแขวนโคมไฟสตูดิโอตามโครงการพัฒนารายการข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558 (27 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการสอบราคาซื้ออุปกรณ์บันทึกโปรแกรมออกอากาศ และสืบค้นโปรแกรมออกอากาศย้อนหลัง (27 ม.ค. 2558)
ราคากลางค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ ๑ จำนวน ๒๒ สถานี (26 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตัดต่อ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวนชน (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นำเข้าสัญญาณภาพและเสียง (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้อง server ข่าว (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นำเข้าสัญญาณภาพและเสียง (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่กราฟิก (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับเวที (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับเวที (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เทคนิคออกอากาศ (21 ม.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้อง server ข่าว (21 ม.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode