ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

การดาวน์โหลด ให้คลิกขวา แล้วใช้คำสั่ง "save link as"

ผู้ว่าฯ ตรัง รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช กาลากามะ ศรี อัธธดาสี แห่งอัสคิริยา ประเทศศรีลังกาและคณะ
จ.พิษณุโลก ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2559
พิธีอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐาน ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดบวรนิเวศวิหาร อัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชไปประดิษฐานยังวัดเทวสังฆราม จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า รับเสด็จฯ ขบวนอัญเชิญโกศพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กลับมายังพระชาติภูมิ
จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการอัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกไปประดิษฐานยังวัดเทวสังฆราม จ.กาญจนบุรี และวัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
พุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ รอแถวสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวนมาก
พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเดินทางมาสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก