กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
องค์ประกอบคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
     
(ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง) แบบฟอร์ม ง.
(ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง) แบบฟอร์ม ค.
ด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ-worksheet 1
ด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ-worksheet 2
ด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ-worksheet 3
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-worksheet 1
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-worksheet 2
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-worksheet 3
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม-worksheet 1
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม-worksheet 2
     
อนุมัติแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 1)
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนที่ 2)
สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode