สำนักนายกรัฐมนตรี
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

---------------------------------------------------------

กระทรวงกลาโหม
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
• ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.- 23 ธ.ค.54
• ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.54 - 23 ม.ค.55
• ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 23 ก.พ.55
• ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 23 มี.ค.55
• ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 23 เม.ย.55
• ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 23 พ.ค.55
• ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 23 มิ.ย.55

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
•
ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.- 23 พ.ย.54
•
ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.54 - 23 ก.พ.55
•
ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 23 พ.ค.55

-------------------------------------------------------------

กระทรวงการคลัง
• นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
• นโยบายด้านอื่น ๆ

-------------------------------------------------------------

กระทรวงการต่างประเทศ
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

---------------------------------------------------

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก รายงานไตรมาส ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕)
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก รอบรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕)
•
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก รอบรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔)
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา รอบรายงานครั้งที่ ๑)

------------------------------------------------------------

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

--------------------------------------------------

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• รายงานผลตามนโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลตามนโยบายอื่นๆ

---------------------------------------------------

กระทรวงคมนาคม
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(23 ก.พ. - 22 พ.ค. 55) นโยบายเร่งด่วน
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(23 ก.พ. - 22 พ.ค. 55) นโยบายอื่นๆ
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(23 พ.ย. 54 - 22 ก.พ. 55) นโยบายเร่งด่วน
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล(23 พ.ย. 54 - 22 ก.พ. 55) นโยบายอื่นๆ

-------------------------------------------

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• นโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2555)
• นโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 2
• นโยบายเร่งด่วนและนโยบายด้านอื่นๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ – มกราคม ๒๕๕๕

-------------------------------------------

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

-------------------------------------------

กระทรวงพลังงาน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2555 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม - ธันวาคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤศจิกายน 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน - พฤศจิกายน 2554 )
:นโยบายเร่งด่วน

-------------------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก
• รายงานเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2554
• รายงานเดือนธันวาคม 2554
• รายงานเดือนมกราคม 2555
• รายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2555
• รายงานเดือนมีนาคม 2555
• รายงานเดือนเมษายน 2555
• รายงานเดือนพฤษภาคม 2555
• รายงานเดือนมิถุนายน 2555
• รายงานเดือนกรกฎาคม 2555
นโยบายด้านอื่นๆ
• รายงานเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2554
• รายงานเดือนกันยายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555
• รายงานเดือนกันยายน 2554 - พฤษภาคม 2555

-------------------------------------------

กระทรวงมหาดไทย
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

-------------------------------------------

กระทรวงยุติธรรม
รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม
• รัฐมนตรีประชา พรหมนอก และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 23 สิงหาคม - 2 ธันวาคม 2554
แบบรายงานของส่วนราชการ
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การสั่งการนายกฯ และรัฐมนตรี ยธ. รอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555
• รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล การสั่งการของนายกรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
• รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) กระทรวงยุติธรรมระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2555

-------------------------------------------

กระทรวงแรงงาน

• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รอบ ๑๑ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ รอบ ๑๐ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รอบ ๙ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ รอบ ๘ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รอบ ๗ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รอบ ๖ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ รอบ ๕ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ รอบ ๔ เดือน
• ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

-------------------------------------------

กระทรวงวัฒนธรรม
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 03 สิงหาคม 2554
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 28 มิถุนายน 2554
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 30 พฤษภาคม 2554
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 28 เมษายน 2554
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 25 เมษายน 2554
• รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๔
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 20 เมษายน 2554

-------------------------------------------

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• เอกสาร ผลงานตามนโยบายเร่งด่วน ในรอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2554 – เมษายน 2555)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

• เอกสาร ผลงานตามนโยบายทั่วไป ในรอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2554 – เมษายน 2555)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

• เอกสาร ผลงานตามนโยบายเร่งด่วน ในรอบ 7 เดือน (สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

• เอกสาร ผลงานตามนโยบายทั่วไป ในรอบ 4 เดือน (สิงหาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

• เอกสาร ผลงานตามนโยบายเร่งด่วน ในรอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2554 – มกราคม 2555)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

• เอกสาร ผลงานตามนโยบายทั่วไป ในรอบ 3 เดือน (กันยายน 2554 – พฤศจิกายน 2554)
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี)

-------------------------------------------

กระทรวงศึกษาธิการ
• ๓๑ นโยบายหลักด้านการศึกษา

-------------------------------------------

กระทรวงสาธารณสุข
ผลการดำเนินงานรอบที่ ๑ (ระหว่าง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
• นโยบายเร่งด่วน
• นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพประชาชน
ผลการดำเนินงานรอบที่ ๒ (ระหว่าง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)
• นโยบายเร่งด่วน (บทสรุปผู้บริหาร) (รายละเอียด)
• นโยบายด้านการพัฒนาสุขภาพประชาชน (บทสรุปผู้บริหาร) (รายละเอียด)

-------------------------------------------

กระทรวงอุตสาหกรรม
• รายงานผลการดำเนินงานฯ ในรอบ 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 20 มิถุนายน 2555
• รายงานผลการดำเนินงานฯ ในรอบ 7 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 20 มีนาคม 2555

-------------------------------------------