กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ภาพแห่งความทรงจำ
  ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28/04/2560)
  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/04/2560)
  ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (31/03/2560)
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (13/03/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีทำบุญสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแก่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพจาก : FB_ภูวษา ฟูก พรธรรมฉัตร) (06/02/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (06/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๑) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๓) (03/02/2560)
  พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
     
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
  พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบอย่างของความประหยัดและพอเพียง (14/06/2560)
  ควายเหล็ก วิศวกรรมการเกษตรเพื่อคนไทย (31/05/2560)
  ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน (30/05/2560)
  ยางนา ไม้มีค่าที่ในหลวงทรงห่วงใย (24/05/2560)
  แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการเพาะเห็ด (22/05/2560)
  โครงการธนาคารข้าว (19/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรประมง (18/05/2560)
  ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (17/05/2560)
  ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (16/05/2560)
  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (15/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (09/05/2560)
  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) : ต้นแบบของการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ (08/05/2560)
  ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลาพระราชทานเพื่อราษฎรไทย (05/05/2560)
  มูลนิธิพระดาบส (11/04/2560)
  พระราชพิธีสงกรานต์ (10/04/2560)
     
365 วัน ตามรอยพ่อ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรฐานทัพอากาศของไต้หวัน (13/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรการปฏิรูปที่ดินและการทำนาปีละ 2 ครั้ง ที่สถาบันปฏิรูปที่ดินในนครเถาหยวน (12/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน ณ เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน (11/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แก่อดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ (10/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับอดีตประธานาธิบดี และมาดามเจียง ไคเชก ณ โรงแรมแกรนด์ (09/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก กล่าวถวายการต้อนรับในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506 (08/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอดีตประธานาธิบดี และมาดามเจียง ไคเชก นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับของรัฐบาลมาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเป (07/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประธานาธิบดี เจียง ไคเชก พร้อมด้วยภริยาและประชาชนชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จ (06/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก พร้อมด้วยภริยาและประชาชนชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จ (05/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานซงซาน กรุงไทเป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506 (04/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคล้องสายคล้องพระศอ เครื่องหมายของอุบาสก อุบาสิกา เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองนาโกย่า (03/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถอดพระเนตรเขาฮิเอ ซึ่งสูงประมาณ 2782 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เพื่อทอดพระเนตรวิวของเมืองเกียวโต (02/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสวยพระสุธารสบนตำหนักของพระราชวังซูกาคูอิน (01/07/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเบียวโดอิน เมืองนารา ทรงนมัสการพระประธานภายในวัด และเยี่ยมชม ฟีนิกซ์ ฮอลล์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (30/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงฟุตบอลเคมาริ เป็นกีฬาเก่าแก่กว่า 1600 ปี ในญี่ปุ่น ณ พระตำหนักอุทยานพระราชวังโอมิยา (29/06/2560)
     
โทรศัพท์ 0 2618 -3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th