กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
จ.เลย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2562)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สร้างเสริมสุขภาพจิตใจและอารมณ์ให้แก่เด็กป่วยและเด็กปกติทุกวัย (18/01/2562)
อำเภอกะปง จ.พังงา จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหารเมนู กล้วย กล้วย สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านไทย (18/01/2562)
พส. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกพลังเยาวชนสร้างเครือข่าย “ยุวอาสา” (18/01/2562)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับองค์กรเครือข่ายคนพิการ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 (18/01/2562)
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันยุทธหัตถี (18/01/2562)
จังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2562)
รองนายกรัฐมนตรี กำชับตำรวจ จับมือ กทม. และขอความร่วมมือประชาชน ร่วมแก้ปัญหาจราจรและลดมลภาวะฝุ่นละอองไปด้วยกัน (18/01/2562)
ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดงาน วันคนพิการสากล เพื่อเสริมสร้างเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ (18/01/2562)
ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเปิด จัดกิจกรรม“โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่” เพื่อดูแลประชาชนเขตอำเภอบางคนที (18/01/2562)
จ.ลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม "วันรวมน้ำใจช่วยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี" (18/01/2562)
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม บวงสรวง และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี และวันกองทัพไทย (18/01/2562)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ (18/01/2562)
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ฯ (18/01/2562)
สุพรรณบุรีจัดพิธีทำบุญ บวงสรวงการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 (18/01/2562)
เทศบาลนครยะลา ส่งเสริมการเรียนดนตรี เปิดสถาบันดนตรีเด็กเล็ก แห่งแรกในจังหวัดยะลา (18/01/2562)
หนองบัวลำภู /เปิด งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย นางรำแห่ร่วมฟ้อนรำ บวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กว่า 5,000 คน ด้วยความเชื่อและศรัทธาจะทำให้เป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้า (18/01/2562)
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (18/01/2562)
มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดนครพนม (18/01/2562)
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีทางศาสนาและบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (18/01/2562)
     
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นและคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2561)
ซื้อทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (18/12/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ ระบบ (06/12/2561)
ประกวดราคาจ้างผลิต Graphic Animation 2D(การ์ตูนนซีรี่ย์) ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นแบบ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2561)
ประกาดราคาจ้างผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (28/11/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (21/11/2561)
     
รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมิณผล (18/01/2562)
ทดสอบ (18/12/2561)
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 ธันวาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (28/11/2561)
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (24/10/2561)
สถาบันการศึกษาทางไกลเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 6 หลักสูตร (19/10/2561)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 5 อัตรา (18/10/2561)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ (09/10/2561)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในจังหวัด เข้ารับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 101 ทุน (09/10/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ตราด ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 15 – 24 ต.ค. นี้ (08/10/2561)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 โคราช เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคลากรทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน (08/10/2561)
กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนงานทั่วไปเพื่อไปทำงานในไต้หวัน จำนวน 2 คน ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปีขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม นี้ สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (04/10/2561)
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลปะเหลียน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 (29/09/2561)
ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อรบการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (28/09/2561)
กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/09/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่บริกร (จ้างเหมาบริการ) (18/09/2561)
พลังงานลำปาง รับสมัครสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสื่อสัญจร (13/09/2561)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (13/09/2561)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ (10/09/2561)
บรรยากาศการรับสมัครงานที่ จ.อุดรธานี คึกคัก เพศหญิงกว่า 500 คน ร่วมยื่นเอกสารเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 13 (05/09/2561)
ขนส่งจังหวัดยโสธร รับสมัครผู้ที่ประสงค์จะขอใบอนุญาต ประจำเดือนกันยายน 61 (05/09/2561)
     
อบรม/สัมมนา
สศค. สัมนาการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสตูล (18/01/2562)
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ (18/01/2562)
พช.ขอนแก่นประชุมแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก (18/01/2562)
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา (18/01/2562)
ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี ทำพิธีปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 (18/01/2562)
มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ลงนามความร่วมมือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมให้โควต้าคัดเด็กเข้าเรียนต่อปริญญาตรี (18/01/2562)
จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำเดือน มกราคม 2562 (18/01/2562)
จัดหางานจังหวัดตรัง จัดการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ และลูกจ้างแรงงานประมง เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (18/01/2562)
จังหวัดเลย เตือนผู้ประกอบธุรกิจ ระวังกลุ่มผู้แอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ สคบ. เข้าตรวจสอบร้านค้า (18/01/2562)
จังหวัดอำนาจเจริญออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์ พอ.สว.ครั้งที่ 4/2562 ที่อำเภอชานุมาน (18/01/2562)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (18/01/2562)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 (18/01/2562)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตแรงงาน (18/01/2562)
กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (18/01/2562)
จ.ปัตตานี แถลงข่าวงานแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จชต. (18/01/2562)
     
ธุรกิจ
จ.ลพบุรีขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 (18/01/2562)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดปีอย่างยิ่งใหญ่ จัดงานประชุมตัวแทน “ 2019 Agency Kick off” เน้นการเติบโตอย่างมืออาชีพ (11/01/2562)
มาสเตอร์การ์ดเผยผลสำรวจพบว่ากรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองสุดยอดจุดหมายปลายที่มีการใช้จ่ายด้านอาหารและการชอปปิ้งมากที่สุด (11/01/2562)
ซัมซุง ตอกย้ำวิสัยทัศน์สร้างนิยามใหม่แห่งการใช้ชีวิตที่เชื่อมต่อถึงกัน ในงาน CES 2019 ขนไฮไลท์นวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้ง AI, IoT และ 5G ตอบโจทย์ Connected Living อย่างสมบูรณ์แบบ (11/01/2562)
TalariaX เปิดตัว “sendQuick.io” รวบรวมแพลตฟอร์มส่งข้อความเอาไว้มากที่สุด มุ่งรองรับตลาดโทรคมนาคมและลูกค้าองค์กรในเอเชีย (10/01/2562)
"JADOH" จาโด แอพเรียนภาษาแบบแหวกแนว ลบภาพจำศัพท์น่าเบื่อเป็นความสนุกผ่านซีรีส์หนังฯ (09/01/2562)
โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก เปิดตัวนิทรรศการศิลปะ “JISBAR’S PLAYGROUND” ต้อนรับปีใหม่ โดยศิลปิน JISBAR (09/01/2562)
พบวิธีจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ที่จะช่วยให้คุณปลอดหนี้ได้ทันตา (09/01/2562)
แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวโครงการ Healthy Lung Thailand ส่วนต่อขยายไปสู่การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด (09/01/2562)
Airbiquity ผนึกกำลัง NXP Semiconductors (08/01/2562)
Asia's Got Talent Season 3 เตรียมลงจอระเบิดความมันส์อีกครั้ง 7 กุมภาพันธ์นี้ (08/01/2562)
Stemedica Cell Technologies รายงานข้อมูลเชิงบวกในการศึกษาวิจัยระยะ I/IIa เกี่ยวกับการใช้สเต็มเซลล์ที่ได้จากบุคคลอื่นเพื่อการรักษาภาวะสมองขาดเลือด (08/01/2562)
Ascensia Diabetes Care จับมือ POCTech ร่วมกันพัฒนาเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง (08/01/2562)
แซดทีอี ก้าวเป็นผู้นำในการทดสอบเครือข่ายหลัก 5G เฟสที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ตามมาตรฐาน IMT-2020 (08/01/2562)
แมคโดนัลด์ รุกตลาดกาแฟสดผุด เฟรช บรู ขยายดีมานด์คอกาแฟ พร้อมแจกฟรี กาแฟ 1 แสนแก้ว มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท (08/01/2562)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode