กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 (20/04/2561)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาญจนบุรี (19/04/2561)
จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ อำเภอบางเสาธงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่วัดเสาธงนอก (19/04/2561)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณ จัดงานครบรอบ 60 ปี (19/04/2561)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าบางปะกงจับมือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง เทศบาลตำบลท่าข้าม สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน “บางปะกงฮาล์ฟมาราธอน 2018” (19/04/2561)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม ประจำปี 2561 (19/04/2561)
โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม โครงการ จังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี( Good Health for section Chief Chainat province) (19/04/2561)
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอบางเลน ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2561 (19/04/2561)
จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อการบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น (19/04/2561)
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 136 ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 (19/04/2561)
จ.ชัยนาทจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง (19/04/2561)
จังหวัดอุทัยธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. พร้อมจัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (19/04/2561)
ภาครัฐร่วมปล่อยแถวกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันไหลพัทยา (19/04/2561)
จันทบุรีรณรงค์การผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก ปี 2561 (19/04/2561)
จ.สกลนคร จัดกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ขุดลอก กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้บริเวณลำห้วยทรายช่วงที่ 2 ความยาว 600 เมตร (19/04/2561)
คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ บ้านสิ้ว จันทบุรี (19/04/2561)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัด โครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี (Good Health for Section Chief Chainat Province) ส่งเสริมการดูแลสุขถาพของหัวหน้าสาวนราชการจังหวัดชัยนาท (19/04/2561)
จ.ชัยนาท รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร “หนองมะโมง Say No To Foam” หวังเป็นอำเภอต้นแบบของจังหวัด (19/04/2561)
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดามหกรรมใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (19/04/2561)
กรมการสรรพกำลังกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. ได้จัดการอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2561 (19/04/2561)
     
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2561)
ประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (13/03/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ (13/03/2561)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง ๔๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) จำนวน ๑ ระบบ (13/03/2561)
ประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยโครงประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราบการทจุริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 (05/03/2561)
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (05/03/2561)
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (02/03/2561)
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (02/03/2561)
     
รับสมัครงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในพื้นที่ หลังเข้าร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง (20/04/2561)
จัดหางานสุพรรณบุรีชวนผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” (27/03/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/03/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน (19/03/2561)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ) (16/03/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน และประชาชนทั่วไป (27/02/2561)
จัดหางานหนองบัวลำภู แจ้งการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (16/02/2561)
Kick off รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (15/02/2561)
จัดหางานจังหวัดยะลา เตือนคนไทยระวังถูกหลอกชักชวนเข้าร่วมแก๊ง Call Center ที่ไต้หวัน เผยมีคนไทยถูกจับกุมแล้ว 8 คน ชี้มีความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดีและถูกส่งกลับประเทศไทย (12/02/2561)
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาตำแหน่งผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา (12/02/2561)
กกต. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. (06/02/2561)
กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวม 15 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคมนี้ (15/01/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน เปิดบริการจัดหางานในวันนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานว่างกว่า 200 อัตรา (15/01/2561)
จังหวัดน่านเชิญชวนแรงงานนอกระบบเข้าร่วมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สร้างชีวิตมั่นคง สร้างหลักประกันแน่นอน จ่ายเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้น (11/01/2561)
จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน Smart job Smart Life 10 มกราคม นี้ (09/01/2561)
ประกาศรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ (09/01/2561)
ม.มหาสารคาม จับมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสำนักงานจัดหางาน เตรียมพร้อมนักศึกษา-ปชช. ทำงานต่างประเทศ (08/01/2561)
รับสมัครบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล (25/12/2560)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญชวนคนหางานร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพรุ่งนี้ (19 ธ.ค. 60) (18/12/2560)
สำนักงานจัดหางานนครราชสีมา จัดงานวันนัดพบแรงงานสำหรับผู้ว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ และ Part Time สำหรับนักศึกษา (06/12/2560)
     
อบรม/สัมมนา
จ.สมุทรปราการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ (work shop) สมุทรปราการใสสะอาด สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (20/04/2561)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ดำเนินการจริงจัง ทำให้การเกิดอุบัติเหตุของเชียงรายลดลงอย่างน่าพอใจ พร้อมตั้งเป้าต้องลดลงจนเป็นศูนย์ (20/04/2561)
พมจ.จัดประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (20/04/2561)
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงการใช้บัตรประจำตัวประชาชนเข้ารักษาพยาบาลตามโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรส่วนราชการในภูมิภาค (20/04/2561)
จ.สมุทรปราการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ (work shop) สมุทรปราการใสสะอาด สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (20/04/2561)
คลังจังหวัดยะลา พร้อมดีเดย์ 4 พฤษภาคมนี้ ให้ข้าราชการยื่นบัตรประชาชน เลิกสแกนนิ้ว เบิกค่ารักษาพยาบาล (20/04/2561)
กองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. จัดอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (19/04/2561)
จ.บึงกาฬ แถลงข่าวการประกวดสาวงาม “MISS GRAND BUENGKAN 2018” สาวงามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (19/04/2561)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560 (19/04/2561)
จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมต้อนรับ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (19/04/2561)
จ.สมุทรปราการ ขอเชิญเข้าร่วมร่วมสัมมนาผู้แทนเครือข่าย Eco Network ครั้งที่ 2 โครงการทวนสอบตามตัวชี้วัดเพื่อเทียบระดับหรือเลื่อนระดับ (1-5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (19/04/2561)
สำนักงาน ป.ป.ช.เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมส่งประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (19/04/2561)
สถาบันฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (19/04/2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท (19/04/2561)
พลเอกวิทยา จินตนานุรักษ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการคณะที่ 1 พร้อมคณะมอนโยบายในการกำกับและลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่จังหวัดสมุทรสงคราม (19/04/2561)
     
ธุรกิจ
Narada คว้าตำแหน่งสุดยอดในอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานประจำปี 2017 (19/04/2561)
หลี่ จินหยวน ประธานเทียนส์ กรุ๊ป เผย “โลกกำลังจับตามองจีน” (18/04/2561)
Menarini Ricerche นำเสนอข้อมูลพรีคลินิกล่าสุดเกี่ยวกับ MEN1611 ซึ่งเป็นสารยับยั้ง PI3K ที่งาน AACR Annual Meeting 2018 (18/04/2561)
“แอโรฟลอต” คว้ารางวัลสายการบินนานาชาติยอดนิยมในจีนเป็นปีที่สองติดต่อกัน (18/04/2561)
Avidbots นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดบุกตลาดการศึกษาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (18/04/2561)
AACSB International ยกย่องโรงเรียนสอนธุรกิจ 30 แห่งที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (18/04/2561)
34 บริษัทชั้นนำร่วมต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมให้คำมั่นปกป้องลูกค้าทั่วโลกอย่างเท่าเทียม (18/04/2561)
“หัวเว่ย” จุดประกายความเป็นอัจฉริยะสู่ “เซลล์ประสาท” ขององค์กร ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (18/04/2561)
BMW และ Garage Museum ประกาศชื่อผู้คว้าทุน “Garage/BMW : Art/Tech Grant” คนแรก (17/04/2561)
Silot ระดมทุนรอบ Pre-Series A จากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (17/04/2561)
"สิงคโปร์แอร์ไลน์" เลือกใช้บริการ FlytCARE ของ "ทาเลส" ดูแลฝูงบิน A350 พิสัยบินระยะกลาง (17/04/2561)
ไทยเวียตเจ็ทจัดการแสดงเซอร์ไพรส์ผู้โดยสารในเทศกาลสงกรานต์ (12/04/2561)
การบินไทยจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 (12/04/2561)
ปตท. – กยท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางในสถานีบริการน้ำมันช่วงเทศกาลสงกรานต์​ (12/04/2561)
แมคโดนัลด์จับคู่เฟรนช์ฟรายส์กับโค้กดับร้อนสงกรานต์ (11/04/2561)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode