ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
รายงานพิเศษการเมือง ประชุมสหประชาชาติ
นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงหลังการประชุมสหประชาชาติเสร็จสิ้น โดยย้ำถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ด้วยสันติวิธี
  นายกเทศมนตรีนิวยอร์กชื่นชมแนวทางการบริหารจัดการเมืองของนายกรัฐมนตรีที่เน้นการวางระบบผังเมือง การพัฒนาการขนส่งมวลชนและเน้นเทคโนโลยีสีเขียว
  นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเมียนมาร์เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฯ
  นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาคต่างๆอย่างสันติ ไทยพร้อมเป็นส่วนสำคัญเชื่อมต่อการเติบโตและความมั่นคงจากอาเซียนสู่โลก
  นายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนไทยในเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธีพร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเด็กและสตรี
  นายกรัฐมนตรีศึกษาระบบการวางผังเมืองและการจัดการจราจรของนครนิวยอร์กพร้อมนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการระบบขนส่งของไทย
  นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพสตรีและเด็กภายใต้นโยบายสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อสร้างโอกาสและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประธานมนตรียุโรป
  นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 67 พร้อมกับผู้นำจากประเทศต่างๆ อีก 190 ประเทศ
  นายกรัฐมนตรีย้ำต่อนักศึกษาสตรี Barnard College สตรีต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเท่าเทียม
  นายกรัฐมนตรี ร่วมงาน "Thai Restaurant Week" เพื่อส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนของ UNICEF
  นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสของพระราชธิดาของสุลต่านบรูไนฯ ก่อนเดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 67
  นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 67