TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (steering committee) กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18/01/2562)
กิจกรรม " วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (12/01/2562)
พิธียกเสาเอก ชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ "ยิ่งเจริญ สร้างบ้านใหม่ ก้าวหน้าไปด้วยกัน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (09/01/2562)
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม (08/01/2562)
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” (ศสช.ภาพ/ข่าว) (08/01/2562)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ (ศสช.ภาพ/ข่าว) (07/01/2562)
     
 แผนงานและโครงการ
ดูทั้งหมด
 สารพันบทความ
ดูทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรม>>http://hq.prd.go.th/
ดูทั้งหมด
 วารสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode