TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากร ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยบูรพา (22/01/2561)
พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (22/01/2561)
งานครบรอบ ๒๐ ปี สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว) (19/01/2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (19/01/2561)
พิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ ๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป) (17/01/2561)
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลและมอบตราสัญลักษร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17/01/2561)
     
 แผนงานและโครงการ
ดูทั้งหมด
 สารพันบทความ
ดูทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรม>>http://hq.prd.go.th/
ดูทั้งหมด
 วารสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode