ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (03/04/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (26/04/2560)
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (17/08/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ (22/07/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ (13/07/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ (16/03/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ (16/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
ผลการดำเนินการตามข้อตกลง เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59) (29/11/2559)
  รายงานผลตามปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30กันยายน 2558) (01/12/2558)
รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) (16/10/2558)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่าง สำนักงานปลัดสำน (16/02/2558)
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗) (12/01/2558)
     
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร กปส.
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

เว็บบอร์ดกรมประชาสัมพันธ์ 0 0
    1     2  
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ดัชนีสืบค้นโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังในกรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆภายในกรมประชาสัมพันธ์ ตามกำกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
ดัชนีสืบค้นสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11
สถานที่ติดต่ขอรับข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสืบค้นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรับมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๑๗๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๙๘๙/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค หลักประกัน การใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (ล่าสุด)
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ล่าสุด)
อัตราค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธื
     
มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
ดัชนีสืบค้นผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว (19/04/2560)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ "TO BE NUMBER ONE VARIETY" บริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๖๐ นาที เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐ (23/03/2560)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2560)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เทศบาล...ทำดีเพื่อพ่อ" บริษัท บางกอก แมส จำกัด ทุกวันศุกร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2560)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สู่..ประชาคมอาเซียน" ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ (23/03/2560)
     
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสืบค้นนโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
การมอบนโยบาย ของ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์
  ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (ebook)
     
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (29/03/2560)
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน (24/03/2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 (03/03/2559)
     
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ดัชนีสืบค้นคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๑๕๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
+++ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง +++ (17/04/2557)
     
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (17/04/2557)
     
สัญญาอื่น ๆ
ดัชนีสืบค้นสัญญาอื่น ๆ (26/01/2560)
สัญญาเลขที่ 1/2559 สัญญาเช่าเวลาถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (25/01/2560)
สัญญาเลขที่ 2/2559 สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (25/01/2560)
สัญญาเลขที่ 3/2559 สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (25/01/2560)
สัญญาเลขที่ 4/2559 สัญญาเช่าเวลาจัดรายการโฆษณาสินค้าและบริการธุรกิจ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (25/01/2560)
     
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (30/03/2560)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (30/03/2560)
ดัชนีสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี (26/01/2560)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติดำเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ (20/12/2559)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (20/12/2559)
     
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     
ข้อมูลการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+++ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง +++ (22/04/2557)
     
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
     
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ (26/04/2560)
การขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (24/01/2560)
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (24/01/2560)
การขออนุมัติจัดจ้างจัดทำหนังสือสังคีตสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (24/01/2560)
การขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณนาฬิกา ระบบ GPS (Time Server) (24/01/2560)
     
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๒ การให้บริการประชาชน (21/03/2560)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (01/06/2559)
รายงานการถ่ายทอดสด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (01/06/2559)
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการถ่ายทอดสดหรือบันทึกเทปนอกสถานที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2548 (01/06/2559)
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงนกระบวนงานการผลิตสารคดีโทรทัศน์ (01/06/2559)
     
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๓ การบริหารงานของหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คู่มือการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
     
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ (21/03/2560)
(โครงการยุทธศาสตร์ ,โครงการบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2559 ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (01/06/2559)
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ (31/05/2559)
     
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคล (21/03/2560)
     
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (21/03/2560)
     
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (11/04/2560)
     
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7