ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กปส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (29/12/2560)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (17/08/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ (22/07/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ (13/07/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ (16/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
  ผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) (17/05/2561)
ผลการดำเนินการตามข้อตกลง เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย. 59) (29/11/2559)
  รายงานผลตามปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30กันยายน 2558) (01/12/2558)
รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) (16/10/2558)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่าง สำนักงานปลัดสำน (16/02/2558)
     
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร กปส.
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

เว็บบอร์ดกรมประชาสัมพันธ์ 0 0
    1     2  
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ดัชนีสืบค้นโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังในกรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ดัชนีสืบค้นสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆภายในกรมประชาสัมพันธ์ ตามกำกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
     
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ดัชนีสืบค้นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11
สถานที่ติดต่ขอรับข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ดัชนีสืบค้นกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
     
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
ดัชนีสืบค้นผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) (31/07/2560)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการงานนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/07/2560)
ดัชนีสืบค้นผลการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตามมาตรา 9(1) (31/07/2560)
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “พลังแห่งแผ่นดินไทย” (30/07/2560)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “100 ข่าวมอเตอร์เวย์” (30/07/2560)
     
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
ดัชนีสืบค้นนโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
การมอบนโยบาย ของ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) (18/07/2560)
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (18/07/2560)
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน (24/03/2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
     
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
ดัชนีสืบค้นคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สปข.๖
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ ๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ของกรมประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
สำเนาคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
     
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (18/07/2560)
     
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (18/07/2560)
     
สัญญาอื่น ๆ
ดัชนีสืบค้นสัญญาอื่น ๆ (10/08/2560)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สัญญาเลขที่ ๗๑๔/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2560)
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ สัญญาเลขที่ ๖๒๓/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2560)
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๒๒/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2560)
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV. Studio ๓) ระบบ Digital High-Definition และ ระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๒๑/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2560)
     
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดัชนีสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี (18/07/2560)
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (18/07/2560)
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (18/07/2560)
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (18/07/2560)
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (18/07/2560)
     
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     
ข้อมูลการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++
     
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
     
ข้อ1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๑ การจัดหาพัสดุ (21/07/2560)
     
(1.1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการด้านพัสดุเพิ่มเติม (04/05/2560)
     
(1.2) แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (04/05/2560)
     
(1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
รายงานการขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ (09/05/2560)
     
(1.4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (04/05/2560)
     
(1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (21/07/2560)
     
(1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (18/07/2560)
     
(1.7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
(1.8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
ข้อ2 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๒ การให้บริการประชาชน (19/07/2560)
     
(2.1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. ๒๕๕๖ (05/05/2560)
     
(2.2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ (09/05/2560)
     
(2.3) ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
รายงานการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (05/05/2560)
     
(2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
การประเมินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าร่วมการให้บริการบันทึกเทปถวายพระพรของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2560)
     
(2.5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีการตอบข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะการให้บริการของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2560)
     
(2.6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2560)
     
(2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับงวดตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2560)
     
ข้อ3 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๓ การบริหารงานของหน่วยงาน
     
(3.1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ (19/01/2561)
     
(3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ (05/05/2560)
     
(3.3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน (05/05/2560)
     
(3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (05/02/2561)
     
(3.5). คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/02/2561)
     
(3.6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/05/2560)
     
ข้อ4 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๔ การบริหารงบประมาณ (19/07/2560)
     
(4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดงบดำเนินงาน) จำนวน ๑๐ โครงการ / โครงการบูรณาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (หมวดรายจ่ายอื่น) จำนวน ๖ โครงการ (08/05/2560)
     
(4.2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (08/05/2560)
     
(4.3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ จำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
(4.4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
(4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
ข้อ5 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคล (19/07/2560)
     
(5.1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คีตศิลปิน (สากล) ดุริยางคศิลปิน (สากล) เจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) (01/02/2561)
     
(5.2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01/02/2561)
     
(5.3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงานและผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (08/05/2560)
     
(5.4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2561)
     
(5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (05/02/2561)
     
(5.6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานการประเมินผลประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
ข้อ6 ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส ข้อ ๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (19/07/2560)
     
(6.1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล (15/05/2560)
     
(6.2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ และ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (19/01/2561)
     
(6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (18/05/2560)
     
(6.4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (19/07/2560)
     
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
รายงานการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (08/01/2561)
     
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     
ข้อ1 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดทำ จัดให้มี หรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์
     
ข้อ2 ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งจัดทำ จัดให้มี หรือครอบครองดูแลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย จัดให้มีข้อมูลข่าวสารสำหรับการสืบค้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
     
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7