การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 วันที่ 10 มีนาคม 2559
 
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 วันที่ 9 มีนาคม 2559
 
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
 
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
 
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร กปส. ในส่วนภูมิภาค" วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.59 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร กปส.
 
อ่านทั้งหมด     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ (16/03/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ (16/03/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ (23/02/2559)
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (23/02/2559)
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (04/02/2559)
อ่านทั้งหมด     
  รายงานผลตามปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30กันยายน 2558) (01/12/2558)
รายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) (16/10/2558)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่าง สำนักงานปลัดสำน (16/02/2558)
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (เมษายน - กันยายน ๒๕๕๗) (12/01/2558)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของ กปส. (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) (19/05/2557)
     
คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร กปส.
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

เว็บบอร์ดกรมประชาสัมพันธ์ 0 0
    1     2  
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังในกรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสือค้นโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
     
มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆภายในกรมประชาสัมพันธ์ ตามกำกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
ดัชนีสืบค้นสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
     
มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงสร้างและการจัดการหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้งกรมประชาสัมพันธ์
แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11
สถานที่ติดต่ขอรับข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสืบค้นสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
     
มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรับมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธื
คำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ 280 2553 เรื่องกำหนดอัตราค่าเช่าเวลาและบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกบัตรประจำสื่อมวลชน พ.ศ.2556
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ื พ.ศ.2552
คำสั่งกรมปะรชาสัมพันธ์ ที่ 989 2552 เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าสารธณูปโภค หลักประกัน การใช้สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
     
มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา ๒๒.๑๕ - ๒๒.๔๐ น. ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (30/11/2558)
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Update ทางหลวง" ของ บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ (30/11/2558)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ของ บริษัท สิทธิณี ครีเอชั่น จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง คือทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที (30/11/2558)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เกษตรสาร" ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ - ๐๕.๒๕ น. ความยาว ๒๕ นาที (30/11/2558)
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยไทยโครงการ "มวยดีวิถีไทย" ของ บริษัท พีวี อินเตอร์สปอร์ต จำกัด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ ความยาว ๑ ชั่วโมง ๕๐ นาที ทุกวันอาทิตย์ (30/11/2558)
     
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
การมอบนโยบาย ของ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์
ดัชนีสืบค้นนโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔)
  ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (ebook)
ขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก
     
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค (03/03/2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์2559 (03/03/2559)
     
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
คู่มือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ดัชนีสืบค้นคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ebook)
  คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ (ebook)
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้เช่าเวลาเพื่อเสนอรายการโฆษณาและบริการธุรกิจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
     
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
+++ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง +++ (17/04/2557)
     
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ และสัญญาอื่น ๆ
     
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (13/11/2558)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ (13/11/2558)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (13/11/2558)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ (13/11/2558)
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ (13/11/2558)
     
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
     
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
+++ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง+++ (17/04/2557)
     
สัญญาอื่น ๆ
สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ (04/06/2557)
ดัชนีสืบค้นสัญญาอื่น ๆ (04/06/2557)
สัญญาอนุญาตให้ประกอบการขายกาแฟ ร้าน เดอ มีโอ้ คอฟฟี่ ณ กรมประชาสัมพันธ์ (10/02/2557)
สัญญาอนุญาตให้ประกอบการร้านค้าเพื่อขายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม (10/02/2557)
สัญญาดำเนินการสโมสรสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ (10/02/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
+++ ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง +++ (22/04/2557)
     
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
     
ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
     
ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23/05/2559)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (23/05/2559)
ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน พ.ศ. 2556 (16/05/2559)
     
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
     
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
     
ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
     
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กรมประชาสัมพันธ์ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (23/05/2559)
     
Tool Tipsตัวช่วยเหลือ
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7