กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดเวทีเสวนา “เราจะสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้คนไทยมีความสุขได้อย่างไร”

วันที่ 12 ก.ย. 2557 )
 
               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จัดเสวนา"เราจะสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้คนไทยมีความสุขได้อย่างไร” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โรงแรมเวียงตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ คสช.
              นายบำรุง เนียมนาค รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก เปิดเผยว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย สาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอุดมคติทางการเมือง จนกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทบและคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดำเนินการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก จึงได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ"เราจะสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้คนไทยมีความสุขได้อย่างไร”ขึ้น ระหว่างเวลาเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของบ้านเมือง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดตาก และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วยสื่อมวลชน และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปมช. ซึ่งเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔๐ คน พร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก และ แม่สอด อีกด้วย
 
 
 
 
                     --------------------------------------------------------เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode