กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ

วันที่ 13 ส.ค. 2557 )
 
นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า สถานการณ์โรคติดต่อของประเทศไทยมักมีการระบาดระลอกใหญ่ในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น และมักจะพบการระบาดเป็นประจำในพื้นที่เป็นชุมชน หรือพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์โรคติดต่อที่อาจมาจากต่างประเทศ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 และโรคติดเชื่อไวรัสอีโบลา เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้อาจส่งผลให้มีผู้ป่วย และเสียชีวิตในอัตราที่เพิ่มขึ้น และในบางโรคยังไม่มีวัคซีนรักษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาทของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการให้นายอำเภอ ทุกอำเภอ มอบหมายให้ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ ในการร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางในการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ ให้กับประชาชนในชุมชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของสถานประกอบการและสถานบริการของภาคเอชน ให้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรมในพื้นที่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการทางวิชาการในการกระจายองค์ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน ที่อาจมีความเสี่ยงในการระบาดในพื้นที่ของจังหวัด ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ เพื่อให้บุคคลากรของรัฐได้รับทราบข้อมูลของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาตัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างถูกต้อง ให้สาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่กรณีโรคติดต่อจากต่างประเทศ และเป็นหน่วยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในท่าอากาศยาน ท่าเรือ และด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างประเทศ หรือสถานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรคติดต่อ ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ และร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนรับมือการระบาทของโรคติดต่อในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ โดยสมมติสถานการณ์ การเกิดโรคระบาดในพื้นที่เพื่อทบทวนกลไกการประสานงาน และการปฏิบัติตามแผนที่กำหนด โดยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบต่อไป ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode