กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน ครั้งที่ 6

วันที่ 7 ส.ค. 2557 )
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน ครั้งที่ 6
 
นายสุรพล ยงค์เจาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน เพื่อสนองนโยบายและเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยนำมิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อในการสร้าง สุนทรียะ เยียวยาฟื้นฟูจิตใจประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุความไม่สงบ สร้างค่านิยม และความภาคภูมิใจและจิตสำนึกทางศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แผนงานสร้างความสุข แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม สำหรับแผนงานสร้างความสุข กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีเพื่อประชาชน จำนวน 13 ครั้ง เพื่อสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน สร้างความรัก ความสามัคคี ความคิดเชิงบวก เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งผลต่อการยุติความขัดแย้งของคนในชาติ และเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ และยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ต่อไป
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กล่าวต่อว่า วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี สร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน เป็นครั้งที่ 6 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป การแสดงประกอบด้วยระบำ รำ ฟ้อน จำนวน 5 ชุด และการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode