กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
บทความ

วันที่ 7 ส.ค. 2557 )
 

บทความ

เรื่อง  ธรรมะ....กับอาเซียน

โดย:  จิตธิมา รัตนสุนทร ส.ปชส.นนทบุรี

............................................................................................................

 

             ปี 2558  การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว ของ 10 ประเทศในอาเซียน เหลือเพียงไม่ถึง 5 เดือน และหนึ่งใน 10 ประเทศนั้นได้รวมประเทศไทยเข้าสู่การเป็นอาเซียน  (ASEAN ) ด้วย  แต่มีเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไปก็คือ "ธรรมะ” ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อทุกคนและต่อสมาชิกที่อยู่ในประเทศ เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไร ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ถ้าสมาชิกในประเทศไม่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมและเอารัดเอาเปรียบกัน ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ด้านตามมามากมาย     

            ดังนั้น  "ธรรมะ....กับอาเซียน ” ควรก้าวไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยเตือนสติให้ทุกคนกระทำแต่ความดี ยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในการกลั่นกรองจิตใจให้ลด ละ เลิก อบายมุขอันเป็นหนทางที่ขจัดความเสื่อม กิเลสและตัณหาที่อยู่ในจิตใจ ทำให้รู้ว่า ขณะนี้อยู่ในสถานะแบบไหนปัจจุบันเป็นอย่างไร พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ "ธรรมะ” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้สะอาด ปราศจากความรัก โลภ โกรธ หลง ให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ในการทำธุรกิจการค้า หรือการเปิดการค้าเสรี การประกอบอาชีพต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน หากสมาชิกในประเทศอาเซียนมีแต่ความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ไม่คดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบกัน มีความรัก เมตตาให้กัน ก็จะทำให้ประเทศชาติมีแต่ความสงบสุข ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาภายในประเทศหรือระหว่างประเทศได้ ทำให้คิดดี ทำดีและมีจิตใจที่ดีกับผู้อื่น ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก หรือ แบ่งชนชั้นวรรณะ โดยเฉพาะประเทศ ที่เข้าร่วมการเป็นสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่  1) กัมพูชา  2) ไทย  3) บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไน ดารุสซาลาม)  4) พม่า (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) 5) ฟิลิปปินส์(สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) 6) มาเลเซีย  7) ลาว (สาธารณรัฐประชาชนลาว) 8) สิงคโปร์(สาธารณรัฐสิงค์โปร์)  9) อินโดนีเซีย และ 10) เวียตนาม

          "ธรรมะ” จึงเป็นเครื่องชำระจิตใจของมนุษย์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หากประเทศในอาเซียนทั้งสิบประเทศไร้ซึ่งคุณธรรม ก็จะก่อให้เกิดความเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ดังนั้น เราพร้อมกันหรือยังที่จะพัฒนาด้านคุณธรรมให้ก้าวเข้าสู่ประเทศอาเซียนอย่างสมบูรณ์ต่อไป

........................................................................................................................................................
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode