กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ระดับหัวหน้าส่วนราชการ สิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปสถานี ปตท.นำ้พอง

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2ระดับหัวหน้าส่วนราชการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA)โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีปตท.น้ำพองและแหล่งดงมูล-กระนวน

                         วันนี้ ( 23 กค 2557) เวลา 09.00-12.00 ที่ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ที่ 3  จังหวัดขอนแก่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท อพิโก)โคราช) จำกัด สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2ระดับหัวหน้าส่วนราชการ  วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีปตท.น้ำพองและโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล-กระนวนเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                         โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดงมูลไปยังสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ำพอง ตามที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องการวางท่อก็าชโดยไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ระยะทาง 53 กิโลเมตรผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในอำเภอกระนวน น้ำพอง ซึ่งบิริษัทอพิโก้ (โคราช) จำกัดได้รับสัมปทานเมื่อปี 2546 ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาฯดำเนินกานจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีพื้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการครั้งนี้อบต.ทรายทอง หนองกรุงศรี หนองใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ อบต.หนองโก น้ำออ้ม บ้านฝาง บ้านโจด อ.กระนวน และ อบต.วังชัย อ.น้ำพอง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการขาดการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ประชาชนได้อะไรจากการวางท่อกาซ และจะเกิดอันตรายหรือเปล่า ซึ่งทาง ตัวแทนที่ปรึกษาบริษัทอพิโก้(โคราช) จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินการและรับฟังข้อเสนอแนะทุกประเด็น พร้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน และเรื่องค่าชดเชย ค่าภาคหลวงแร่ 60 %.ให้อบต/อบจ./จังหวัดในพื้นที่ ส่วนในพื้นที่ของเกษตรกร ชดเชยต้นยางพาราต้นละ 2,520 บาท ข้าว ไร่ละ 1,273 บาท ข้าวโพดไร่ละ 7,833 บาท ต้องชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบ ทางผู้ได้สัมปทานได้ทำประชาสัมพันธ์ครั้งแรกเมืองเดือนมิถุนายน 2556 ไปแล้ว วันนี้ เน้นข้อมูลความเข้าใจต่อมาตรการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิ่งแล้อมคุณภาพอากาศ เสียงรบกวน คุณภาพน้ำ การระบายน้ำ การคมนาคมขนส่ง การจัดการของเสีย ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพียงพอ/ไม่เพียงพอและประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม ว่ามีความมั่นใจต่อระบบ/มาตรการด้านความปลอดภัยของการส่งก๊าซธรรมชาติทางระบบท่อของโครงการฯ และภาพรวมการดำเนินการเพื่อคณะผู้ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 23 กค57
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode