กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันะูกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2557

วันที่ 24 ก.ค. 2557 )
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

                 จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557

                  วานนี้ ( 22 กต57) 15.00-16.30 น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 ร่วมกับนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ  ฯและคณะร่วมประชุม

                  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)โดยสร้างธนาคารพืชพรรณสำหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ ในปี พ.ศ. 2536 และสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานทุกกิจกรรมตามกรอบของแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของสำนักพระราชวัง    ความเป็นมาของโครงการฯ กับมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. เพิ่มขึ้น รวม 75 หน่วยงานหลัก ทำให้พื้นที่และกิจกรรมดำเนินงานของโครงการ อพ.สธ. กระจายออกไป ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) โดยมีกรอบการดำเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 3 ด้าน  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯโคกภูตากา  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คณะทำงานโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น   ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น มีทังหมด 224 แห่ง สมัครเข้าร่วม 1 แห่ง คือทรายมูลและจะจัด  โรงเรียน 1,138  โรงเรียน สมัคร 67 โรงเรียนมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่งตน  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 14-20 ธันวาคม 2556 และการประชุมชี้แจงโครงการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นของท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และเร่งจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2558 การจัดทำเว๊ปไซด์ พอ.สธ.จังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 23 กค2557

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode