กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังวหวัดปทุมธานีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

    วันนี้เวลา 09.30 น. นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม การช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนส่วนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี   อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

    การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2557   ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจน สามารถไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนองเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น  การชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน การซื้อคืนที่ดินได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไปไม่เกิน 5 ปี การซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น                เกษตรกรหรือผู้ยากจนที่จะกู้ยืมเงินต้องมีเอกสารประกอบคำร้องขอความช่วยเหลือที่จะต้องนำมายื่นขอการกู้ยืมเงิน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสัญญาจำนอง หรือสัญญาฝากที่จดทะเบียนต่อพนักงาน สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนด,น.ส.3,น.ส.3ก (โดยให้ถ่ายเอกสารมาประกอบการพิจารณาทุกหน้าที่มีการจดทะเบียน)  สำเนาคำพิพากษาหรือสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ หลักฐานการเช่าที่ดิน สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบมรณะบัตร อัตตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 20 ปี ส่วนวงเงินที่ให้กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อคืนที่ดินรายละไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป และวงเงินกู้รวมกันจะต้องไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท กรณีผู้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพวงเงินที่ขอกู้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ที่กู้ยืม ให้สูงสุดไม่เกินรายละ 1 แสนบาท

     เกษตรกรและผู้ยากจนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนกลาง สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรกรณ์ ส่วนภูมิภาค สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ และ ธ.ก.ส.สาขาอำเภอตามภูมิลำเนาของผู้ขอความช่วยเหลือ ผู้ที่กู้ยืมควรศึกษาเรื่องการกู้ยืมเงินให้ดีก่อนการกู้ยืมเงินเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนที่กู้ยืมเงินของ กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode