กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ 5 SMART ตรงความต้องการเกษตรกร

วันที่ 23 ก.ค. 2557 )
 

กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรมิติใหม่  5  smart ตรงความต้องการเกษตรกรแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง

                   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมเกษตรมิติใหม่  เพื่อให้มีการบริการที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเน้นการให้บริการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจง เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ภัยแล้ง น้ำท่วม  การระบาดของโรคและแมลง ในพื้นที่ 12 จังหวัดรวม 10,728,178 ไร่

                   นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมเกษตรมิติใหม่ ที่จังหวัดขอนแก่นตามกรอบแนวความคิด นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557  เรื่องการบริหารจัดการงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ นักส่งเสริมการเกษตรในฐานผุ้จัดการเกษตรในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานกับสื่อมวลชน ภาคีเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเองให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ โครงการพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอนำระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ เป็นการจัดทำและนำข้อมูลการเกษตร สินค้า เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวภาพ  การจัดทำและใช้ข้อมูลแผนที่ ที่มีอยู่มาซ้อนทับลงในแผนที่เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายการทำงานและวางแผนการพัฒนา Remote Sensing เป็นการนำการสื่อสารทางไกลผ่านอุปกรณ์สื่อสาร มาประยุกต์ใช้ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร ให้สื่อสารระหว่างกัน และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  บูรณาการการทำงานในพื้นที่ ภาคีเครือข่ายการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะได้ประโยชน์ทุกฝ่าย  ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่หมดรวม 52,746,743 ไร่ พื้นที่ถือครองเกษตรกร 34,473,177 ไร่ ปัจจุบันปลูกข้าวรวม 19.6 ล้านไร่ ฤดูนาปี 19.6 ล้านไร่ นาปรัง 1.2 ล้านไร่ มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ภัยแล้ง น้ำท่วม  การระบาดของโรคและแมลง ในพื้นที่ 12 จังหวัดรวม 10,728,178 ไร่  สำหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรมิติใหม่ กำหนดเป้าหมายการให้บริการทางการเกษตรแบบเฉพาะเจาะจงแบบ 5 Smart หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ เกษตรกรมีศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้การบริการนั้นตรงตามความต้องการ และใช้แก้ไขปัญหาของพื้นที่และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง.

 ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 23 กค ๒๕57

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode